ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی خوشنویس، مریم تیموری، محمدحسین صادق زاده، محمد متینی زاده، انوشیروان شیروانی، (1398). تاثیر فرم رویشی و سایبان بر موفقیت نهال کاری ارس (.Juniperus excelsa M. B)، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 27(2)، 125-134. magiran.com/p2038868
Mostafa Khoshnevis , Maryam Teimouri, Mohammad Matinizadeh, A. Shirvany, Mohammad Hossein Sadegzadeh, (2019). The effect of vegetative form and shading on planting success of Greek Juniper (Juniperus excelsa M. B.), Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 27(2), 125-134. magiran.com/p2038868
مصطفی خوشنویس، مریم تیموری، محمدحسین صادق زاده، محمد متینی زاده، انوشیروان شیروانی، تاثیر فرم رویشی و سایبان بر موفقیت نهال کاری ارس (.Juniperus excelsa M. B). فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 1398؛ 27(2): 125-134. magiran.com/p2038868
Mostafa Khoshnevis , Maryam Teimouri, Mohammad Matinizadeh, A. Shirvany, Mohammad Hossein Sadegzadeh, The effect of vegetative form and shading on planting success of Greek Juniper (Juniperus excelsa M. B.), Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 2019; 27(2): 125-134. magiran.com/p2038868
مصطفی خوشنویس، مریم تیموری، محمدحسین صادق زاده، محمد متینی زاده، انوشیروان شیروانی، "تاثیر فرم رویشی و سایبان بر موفقیت نهال کاری ارس (.Juniperus excelsa M. B)"، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 27، شماره 2 (1398): 125-134. magiran.com/p2038868
Mostafa Khoshnevis , Maryam Teimouri, Mohammad Matinizadeh, A. Shirvany, Mohammad Hossein Sadegzadeh, "The effect of vegetative form and shading on planting success of Greek Juniper (Juniperus excelsa M. B.)", Iranian Journal of Forest and Poplar Research 27, no.2 (2019): 125-134. magiran.com/p2038868
مصطفی خوشنویس، مریم تیموری، محمدحسین صادق زاده، محمد متینی زاده، انوشیروان شیروانی، (1398). 'تاثیر فرم رویشی و سایبان بر موفقیت نهال کاری ارس (.Juniperus excelsa M. B)'، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 27(2)، صص.125-134. magiran.com/p2038868
Mostafa Khoshnevis , Maryam Teimouri, Mohammad Matinizadeh, A. Shirvany, Mohammad Hossein Sadegzadeh, (2019). 'The effect of vegetative form and shading on planting success of Greek Juniper (Juniperus excelsa M. B.)', Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 27(2), pp.125-134. magiran.com/p2038868
مصطفی خوشنویس؛ مریم تیموری؛ محمدحسین صادق زاده؛ محمد متینی زاده؛ انوشیروان شیروانی. "تاثیر فرم رویشی و سایبان بر موفقیت نهال کاری ارس (.Juniperus excelsa M. B)". فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 27 ،2 ، 1398، 125-134. magiran.com/p2038868
Mostafa Khoshnevis ; Maryam Teimouri; Mohammad Matinizadeh; A. Shirvany; Mohammad Hossein Sadegzadeh. "The effect of vegetative form and shading on planting success of Greek Juniper (Juniperus excelsa M. B.)", Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 27, 2, 2019, 125-134. magiran.com/p2038868
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال