ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایرج امیری، حمید سودایی، اصغر مصلح، جواد طایی، محمدعلی حکیم زاده، (1398). بررسی تنوع ژنتیکی انار شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 27(2)، 149-158. magiran.com/p2038870
Iraj Amiri, Hamid Sodaiezade , Mohammad Ali Hakimzade, Asghar Mosleh, Javad Taie, (2019). Survey on genetic diversity among Tecomella undulata (Roxb.) Seem. genotypes using SSR markers, Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 27(2), 149-158. magiran.com/p2038870
ایرج امیری، حمید سودایی، اصغر مصلح، جواد طایی، محمدعلی حکیم زاده، بررسی تنوع ژنتیکی انار شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR. فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 1398؛ 27(2): 149-158. magiran.com/p2038870
Iraj Amiri, Hamid Sodaiezade , Mohammad Ali Hakimzade, Asghar Mosleh, Javad Taie, Survey on genetic diversity among Tecomella undulata (Roxb.) Seem. genotypes using SSR markers, Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 2019; 27(2): 149-158. magiran.com/p2038870
ایرج امیری، حمید سودایی، اصغر مصلح، جواد طایی، محمدعلی حکیم زاده، "بررسی تنوع ژنتیکی انار شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR"، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 27، شماره 2 (1398): 149-158. magiran.com/p2038870
Iraj Amiri, Hamid Sodaiezade , Mohammad Ali Hakimzade, Asghar Mosleh, Javad Taie, "Survey on genetic diversity among Tecomella undulata (Roxb.) Seem. genotypes using SSR markers", Iranian Journal of Forest and Poplar Research 27, no.2 (2019): 149-158. magiran.com/p2038870
ایرج امیری، حمید سودایی، اصغر مصلح، جواد طایی، محمدعلی حکیم زاده، (1398). 'بررسی تنوع ژنتیکی انار شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR'، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 27(2)، صص.149-158. magiran.com/p2038870
Iraj Amiri, Hamid Sodaiezade , Mohammad Ali Hakimzade, Asghar Mosleh, Javad Taie, (2019). 'Survey on genetic diversity among Tecomella undulata (Roxb.) Seem. genotypes using SSR markers', Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 27(2), pp.149-158. magiran.com/p2038870
ایرج امیری؛ حمید سودایی؛ اصغر مصلح؛ جواد طایی؛ محمدعلی حکیم زاده. "بررسی تنوع ژنتیکی انار شیطان (Tecomella undulata (Roxb.) Seem) با استفاده از نشانگر مولکولی SSR". فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 27 ،2 ، 1398، 149-158. magiran.com/p2038870
Iraj Amiri; Hamid Sodaiezade ; Mohammad Ali Hakimzade; Asghar Mosleh; Javad Taie. "Survey on genetic diversity among Tecomella undulata (Roxb.) Seem. genotypes using SSR markers", Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 27, 2, 2019, 149-158. magiran.com/p2038870
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال