ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرحیم دهقانی، اصغر میرفردی، آرمان حیدری، (1398). تحلیل الگوهای فرهنگی و اجتماعی مشارکت سازمان یافته شبکه ذی نفعان بومی در حفظ و مدیریت منابع طبیعی تجدیدشونده (مطالعه موردی: جنگل های حوزه آبخیز طیبی سرحدی شرقی)، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 27(2)، 219-231. magiran.com/p2038876
Abdolrahim Dehghani, Asghar Mirfardi , Arman Haidari, (2019). An analysis of cultural and social patterns of organized participation of local stakeholders network regarding the preservation and management of revised natural resources through Grounded theory (Case study: Eastern Taibi watershed forests, Iran), Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 27(2), 219-231. magiran.com/p2038876
عبدالرحیم دهقانی، اصغر میرفردی، آرمان حیدری، تحلیل الگوهای فرهنگی و اجتماعی مشارکت سازمان یافته شبکه ذی نفعان بومی در حفظ و مدیریت منابع طبیعی تجدیدشونده (مطالعه موردی: جنگل های حوزه آبخیز طیبی سرحدی شرقی). فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 1398؛ 27(2): 219-231. magiran.com/p2038876
Abdolrahim Dehghani, Asghar Mirfardi , Arman Haidari, An analysis of cultural and social patterns of organized participation of local stakeholders network regarding the preservation and management of revised natural resources through Grounded theory (Case study: Eastern Taibi watershed forests, Iran), Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 2019; 27(2): 219-231. magiran.com/p2038876
عبدالرحیم دهقانی، اصغر میرفردی، آرمان حیدری، "تحلیل الگوهای فرهنگی و اجتماعی مشارکت سازمان یافته شبکه ذی نفعان بومی در حفظ و مدیریت منابع طبیعی تجدیدشونده (مطالعه موردی: جنگل های حوزه آبخیز طیبی سرحدی شرقی)"، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران 27، شماره 2 (1398): 219-231. magiran.com/p2038876
Abdolrahim Dehghani, Asghar Mirfardi , Arman Haidari, "An analysis of cultural and social patterns of organized participation of local stakeholders network regarding the preservation and management of revised natural resources through Grounded theory (Case study: Eastern Taibi watershed forests, Iran)", Iranian Journal of Forest and Poplar Research 27, no.2 (2019): 219-231. magiran.com/p2038876
عبدالرحیم دهقانی، اصغر میرفردی، آرمان حیدری، (1398). 'تحلیل الگوهای فرهنگی و اجتماعی مشارکت سازمان یافته شبکه ذی نفعان بومی در حفظ و مدیریت منابع طبیعی تجدیدشونده (مطالعه موردی: جنگل های حوزه آبخیز طیبی سرحدی شرقی)'، فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 27(2)، صص.219-231. magiran.com/p2038876
Abdolrahim Dehghani, Asghar Mirfardi , Arman Haidari, (2019). 'An analysis of cultural and social patterns of organized participation of local stakeholders network regarding the preservation and management of revised natural resources through Grounded theory (Case study: Eastern Taibi watershed forests, Iran)', Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 27(2), pp.219-231. magiran.com/p2038876
عبدالرحیم دهقانی؛ اصغر میرفردی؛ آرمان حیدری. "تحلیل الگوهای فرهنگی و اجتماعی مشارکت سازمان یافته شبکه ذی نفعان بومی در حفظ و مدیریت منابع طبیعی تجدیدشونده (مطالعه موردی: جنگل های حوزه آبخیز طیبی سرحدی شرقی)". فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران، 27 ،2 ، 1398، 219-231. magiran.com/p2038876
Abdolrahim Dehghani; Asghar Mirfardi ; Arman Haidari. "An analysis of cultural and social patterns of organized participation of local stakeholders network regarding the preservation and management of revised natural resources through Grounded theory (Case study: Eastern Taibi watershed forests, Iran)", Iranian Journal of Forest and Poplar Research, 27, 2, 2019, 219-231. magiran.com/p2038876
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال