ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایمان مهرابی، حسین ملکوتی، اسماعیل حسن زاده، مریم راه بانی، (1397). شبیه سازی با روش پیچک بزرگ لایه آمیخته شمال دریای عربی متاثر از شکست موج و گردش لانگمویر ناشی از مونسون تابستانی، نشریه هیدروفیزیک، 4(2)، 27-36. magiran.com/p2038880
Hossein Malakooti , Smaeyl Hassanzadeh, Maryam Rahbani, Iman Mehraby, (2019). Large Eddy Simulation of Ocean Mixed Layer of the Northern Arabian Sea Influenced by Wave Breaking and Langmuir Circulation, Hydrophysics Journal, 4(2), 27-36. magiran.com/p2038880
ایمان مهرابی، حسین ملکوتی، اسماعیل حسن زاده، مریم راه بانی، شبیه سازی با روش پیچک بزرگ لایه آمیخته شمال دریای عربی متاثر از شکست موج و گردش لانگمویر ناشی از مونسون تابستانی. نشریه هیدروفیزیک، 1397؛ 4(2): 27-36. magiran.com/p2038880
Hossein Malakooti , Smaeyl Hassanzadeh, Maryam Rahbani, Iman Mehraby, Large Eddy Simulation of Ocean Mixed Layer of the Northern Arabian Sea Influenced by Wave Breaking and Langmuir Circulation, Hydrophysics Journal, 2019; 4(2): 27-36. magiran.com/p2038880
ایمان مهرابی، حسین ملکوتی، اسماعیل حسن زاده، مریم راه بانی، "شبیه سازی با روش پیچک بزرگ لایه آمیخته شمال دریای عربی متاثر از شکست موج و گردش لانگمویر ناشی از مونسون تابستانی"، نشریه هیدروفیزیک 4، شماره 2 (1397): 27-36. magiran.com/p2038880
Hossein Malakooti , Smaeyl Hassanzadeh, Maryam Rahbani, Iman Mehraby, "Large Eddy Simulation of Ocean Mixed Layer of the Northern Arabian Sea Influenced by Wave Breaking and Langmuir Circulation", Hydrophysics Journal 4, no.2 (2019): 27-36. magiran.com/p2038880
ایمان مهرابی، حسین ملکوتی، اسماعیل حسن زاده، مریم راه بانی، (1397). 'شبیه سازی با روش پیچک بزرگ لایه آمیخته شمال دریای عربی متاثر از شکست موج و گردش لانگمویر ناشی از مونسون تابستانی'، نشریه هیدروفیزیک، 4(2)، صص.27-36. magiran.com/p2038880
Hossein Malakooti , Smaeyl Hassanzadeh, Maryam Rahbani, Iman Mehraby, (2019). 'Large Eddy Simulation of Ocean Mixed Layer of the Northern Arabian Sea Influenced by Wave Breaking and Langmuir Circulation', Hydrophysics Journal, 4(2), pp.27-36. magiran.com/p2038880
ایمان مهرابی؛ حسین ملکوتی؛ اسماعیل حسن زاده؛ مریم راه بانی. "شبیه سازی با روش پیچک بزرگ لایه آمیخته شمال دریای عربی متاثر از شکست موج و گردش لانگمویر ناشی از مونسون تابستانی". نشریه هیدروفیزیک، 4 ،2 ، 1397، 27-36. magiran.com/p2038880
Hossein Malakooti ; Smaeyl Hassanzadeh; Maryam Rahbani; Iman Mehraby. "Large Eddy Simulation of Ocean Mixed Layer of the Northern Arabian Sea Influenced by Wave Breaking and Langmuir Circulation", Hydrophysics Journal, 4, 2, 2019, 27-36. magiran.com/p2038880
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال