ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیروس تقی زاده، صغری بخشی، ضیاالدین صفوی، مجید میرمحمدخانی، (1398). مقایسه دو روش درمانی سوزن زدن خشک و نواربندی حرکتی مهاری بر شدت درد و ناتوانایی عملکردی در زنان مبتلا به سندرم درد مایوفاشیال عضله ی تراپزیوس فوقانی، فصلنامه کومش، 21(4)، 610-618. magiran.com/p2038966
Cyrus Taghizadeh, Soghra Bakhshi, Ziaeddin Safavi, Majid Mirmohammadkhani, (2019). Comparison of dry needling and inhibitory kinesio taping on the pain and functional disability in females with myofascial pain syndrome in upper trapezius muscle, Koomesh, 21(4), 610-618. magiran.com/p2038966
سیروس تقی زاده، صغری بخشی، ضیاالدین صفوی، مجید میرمحمدخانی، مقایسه دو روش درمانی سوزن زدن خشک و نواربندی حرکتی مهاری بر شدت درد و ناتوانایی عملکردی در زنان مبتلا به سندرم درد مایوفاشیال عضله ی تراپزیوس فوقانی. فصلنامه کومش، 1398؛ 21(4): 610-618. magiran.com/p2038966
Cyrus Taghizadeh, Soghra Bakhshi, Ziaeddin Safavi, Majid Mirmohammadkhani, Comparison of dry needling and inhibitory kinesio taping on the pain and functional disability in females with myofascial pain syndrome in upper trapezius muscle, Koomesh, 2019; 21(4): 610-618. magiran.com/p2038966
سیروس تقی زاده، صغری بخشی، ضیاالدین صفوی، مجید میرمحمدخانی، "مقایسه دو روش درمانی سوزن زدن خشک و نواربندی حرکتی مهاری بر شدت درد و ناتوانایی عملکردی در زنان مبتلا به سندرم درد مایوفاشیال عضله ی تراپزیوس فوقانی"، فصلنامه کومش 21، شماره 4 (1398): 610-618. magiran.com/p2038966
Cyrus Taghizadeh, Soghra Bakhshi, Ziaeddin Safavi, Majid Mirmohammadkhani, "Comparison of dry needling and inhibitory kinesio taping on the pain and functional disability in females with myofascial pain syndrome in upper trapezius muscle", Koomesh 21, no.4 (2019): 610-618. magiran.com/p2038966
سیروس تقی زاده، صغری بخشی، ضیاالدین صفوی، مجید میرمحمدخانی، (1398). 'مقایسه دو روش درمانی سوزن زدن خشک و نواربندی حرکتی مهاری بر شدت درد و ناتوانایی عملکردی در زنان مبتلا به سندرم درد مایوفاشیال عضله ی تراپزیوس فوقانی'، فصلنامه کومش، 21(4)، صص.610-618. magiran.com/p2038966
Cyrus Taghizadeh, Soghra Bakhshi, Ziaeddin Safavi, Majid Mirmohammadkhani, (2019). 'Comparison of dry needling and inhibitory kinesio taping on the pain and functional disability in females with myofascial pain syndrome in upper trapezius muscle', Koomesh, 21(4), pp.610-618. magiran.com/p2038966
سیروس تقی زاده؛ صغری بخشی؛ ضیاالدین صفوی؛ مجید میرمحمدخانی. "مقایسه دو روش درمانی سوزن زدن خشک و نواربندی حرکتی مهاری بر شدت درد و ناتوانایی عملکردی در زنان مبتلا به سندرم درد مایوفاشیال عضله ی تراپزیوس فوقانی". فصلنامه کومش، 21 ،4 ، 1398، 610-618. magiran.com/p2038966
Cyrus Taghizadeh; Soghra Bakhshi; Ziaeddin Safavi; Majid Mirmohammadkhani. "Comparison of dry needling and inhibitory kinesio taping on the pain and functional disability in females with myofascial pain syndrome in upper trapezius muscle", Koomesh, 21, 4, 2019, 610-618. magiran.com/p2038966
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال