ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم حسینی، لاله لاجوردی، قربان تقی زاده، (1398). تاثیر تمرینات ذهنی بر ترس از افتادن در انجام فعالیت های روزمره زندگی، رضایتمندی و عملکرد اندام تحتانی در سالمندان مقیم جامعه-کارآزمایی بالینی، فصلنامه کومش، 21(4)، 619-627. magiran.com/p2038967
Maryam Hosseini, Laleh Lajevardi, Ghorban Taghizade, (2019). Effect of mental practice on fear of falling in activities of daily living, satisfaction and lower extremity function in the community-dwelling elderly: A clinical trial, Koomesh, 21(4), 619-627. magiran.com/p2038967
مریم حسینی، لاله لاجوردی، قربان تقی زاده، تاثیر تمرینات ذهنی بر ترس از افتادن در انجام فعالیت های روزمره زندگی، رضایتمندی و عملکرد اندام تحتانی در سالمندان مقیم جامعه-کارآزمایی بالینی. فصلنامه کومش، 1398؛ 21(4): 619-627. magiran.com/p2038967
Maryam Hosseini, Laleh Lajevardi, Ghorban Taghizade, Effect of mental practice on fear of falling in activities of daily living, satisfaction and lower extremity function in the community-dwelling elderly: A clinical trial, Koomesh, 2019; 21(4): 619-627. magiran.com/p2038967
مریم حسینی، لاله لاجوردی، قربان تقی زاده، "تاثیر تمرینات ذهنی بر ترس از افتادن در انجام فعالیت های روزمره زندگی، رضایتمندی و عملکرد اندام تحتانی در سالمندان مقیم جامعه-کارآزمایی بالینی"، فصلنامه کومش 21، شماره 4 (1398): 619-627. magiran.com/p2038967
Maryam Hosseini, Laleh Lajevardi, Ghorban Taghizade, "Effect of mental practice on fear of falling in activities of daily living, satisfaction and lower extremity function in the community-dwelling elderly: A clinical trial", Koomesh 21, no.4 (2019): 619-627. magiran.com/p2038967
مریم حسینی، لاله لاجوردی، قربان تقی زاده، (1398). 'تاثیر تمرینات ذهنی بر ترس از افتادن در انجام فعالیت های روزمره زندگی، رضایتمندی و عملکرد اندام تحتانی در سالمندان مقیم جامعه-کارآزمایی بالینی'، فصلنامه کومش، 21(4)، صص.619-627. magiran.com/p2038967
Maryam Hosseini, Laleh Lajevardi, Ghorban Taghizade, (2019). 'Effect of mental practice on fear of falling in activities of daily living, satisfaction and lower extremity function in the community-dwelling elderly: A clinical trial', Koomesh, 21(4), pp.619-627. magiran.com/p2038967
مریم حسینی؛ لاله لاجوردی؛ قربان تقی زاده. "تاثیر تمرینات ذهنی بر ترس از افتادن در انجام فعالیت های روزمره زندگی، رضایتمندی و عملکرد اندام تحتانی در سالمندان مقیم جامعه-کارآزمایی بالینی". فصلنامه کومش، 21 ،4 ، 1398، 619-627. magiran.com/p2038967
Maryam Hosseini; Laleh Lajevardi; Ghorban Taghizade. "Effect of mental practice on fear of falling in activities of daily living, satisfaction and lower extremity function in the community-dwelling elderly: A clinical trial", Koomesh, 21, 4, 2019, 619-627. magiran.com/p2038967
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال