ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا محمدی، فرشید رحیمی بشر، شهرام اعتمادی فر، محمود ثالثی، رضا مسعودی، (1398). تاثیر برنامه توانمندسازی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر فعالیت روزمره زندگی بیماران مبتلا به سندروم حاد کرونری: یک کارآزمایی بالینی، فصلنامه کومش، 21(4)، 639-649. magiran.com/p2038970
Reza Mohammadi, Shahram Etemadifar, Mahmood Salesi, Reza Masoudi, Farshid Rahimi, (2019). Effect of empowerment program based on the health belief model on the activity daily living of patients' with acute coronary syndrome: A clinical trial, Koomesh, 21(4), 639-649. magiran.com/p2038970
رضا محمدی، فرشید رحیمی بشر، شهرام اعتمادی فر، محمود ثالثی، رضا مسعودی، تاثیر برنامه توانمندسازی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر فعالیت روزمره زندگی بیماران مبتلا به سندروم حاد کرونری: یک کارآزمایی بالینی. فصلنامه کومش، 1398؛ 21(4): 639-649. magiran.com/p2038970
Reza Mohammadi, Shahram Etemadifar, Mahmood Salesi, Reza Masoudi, Farshid Rahimi, Effect of empowerment program based on the health belief model on the activity daily living of patients' with acute coronary syndrome: A clinical trial, Koomesh, 2019; 21(4): 639-649. magiran.com/p2038970
رضا محمدی، فرشید رحیمی بشر، شهرام اعتمادی فر، محمود ثالثی، رضا مسعودی، "تاثیر برنامه توانمندسازی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر فعالیت روزمره زندگی بیماران مبتلا به سندروم حاد کرونری: یک کارآزمایی بالینی"، فصلنامه کومش 21، شماره 4 (1398): 639-649. magiran.com/p2038970
Reza Mohammadi, Shahram Etemadifar, Mahmood Salesi, Reza Masoudi, Farshid Rahimi, "Effect of empowerment program based on the health belief model on the activity daily living of patients' with acute coronary syndrome: A clinical trial", Koomesh 21, no.4 (2019): 639-649. magiran.com/p2038970
رضا محمدی، فرشید رحیمی بشر، شهرام اعتمادی فر، محمود ثالثی، رضا مسعودی، (1398). 'تاثیر برنامه توانمندسازی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر فعالیت روزمره زندگی بیماران مبتلا به سندروم حاد کرونری: یک کارآزمایی بالینی'، فصلنامه کومش، 21(4)، صص.639-649. magiran.com/p2038970
Reza Mohammadi, Shahram Etemadifar, Mahmood Salesi, Reza Masoudi, Farshid Rahimi, (2019). 'Effect of empowerment program based on the health belief model on the activity daily living of patients' with acute coronary syndrome: A clinical trial', Koomesh, 21(4), pp.639-649. magiran.com/p2038970
رضا محمدی؛ فرشید رحیمی بشر؛ شهرام اعتمادی فر؛ محمود ثالثی؛ رضا مسعودی. "تاثیر برنامه توانمندسازی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر فعالیت روزمره زندگی بیماران مبتلا به سندروم حاد کرونری: یک کارآزمایی بالینی". فصلنامه کومش، 21 ،4 ، 1398، 639-649. magiran.com/p2038970
Reza Mohammadi; Shahram Etemadifar; Mahmood Salesi; Reza Masoudi; Farshid Rahimi. "Effect of empowerment program based on the health belief model on the activity daily living of patients' with acute coronary syndrome: A clinical trial", Koomesh, 21, 4, 2019, 639-649. magiran.com/p2038970
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال