ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهام سام خانیانی، داوود نوده ئی، فاطمه سالم، محمدحسین ضرغامی، مریم خسروی، بشری هاتف، هدایت صحرایی، حسن قشونی، (1398). مهارگیرنده های NMDA گلوتاماتی در هیپوکمپ پشتی پایداری رفتارهای شبه اضطرابی و شبه افسردگی ناشی از استرس شوک الکتریکی کف پا را در موش کوچک آزمایشگاهی کاهش می دهد، فصلنامه کومش، 21(4)، 716-725. magiran.com/p2038981
Elham Samkhaniani, Davud Nodehei, Fatemeh Salem, Mohammad Hossein Zarghami, Maryam Khosravi, Boshra Hatef, Hedayat Sahraei, Hassan Ghoshooni, (2019). NMDA glutamate receptor inhibition in the dorsal hippocampus reduced the maintenance of electric foot shock stress -induced anxiety and depression like behaviors in mice, Koomesh, 21(4), 716-725. magiran.com/p2038981
الهام سام خانیانی، داوود نوده ئی، فاطمه سالم، محمدحسین ضرغامی، مریم خسروی، بشری هاتف، هدایت صحرایی، حسن قشونی، مهارگیرنده های NMDA گلوتاماتی در هیپوکمپ پشتی پایداری رفتارهای شبه اضطرابی و شبه افسردگی ناشی از استرس شوک الکتریکی کف پا را در موش کوچک آزمایشگاهی کاهش می دهد. فصلنامه کومش، 1398؛ 21(4): 716-725. magiran.com/p2038981
Elham Samkhaniani, Davud Nodehei, Fatemeh Salem, Mohammad Hossein Zarghami, Maryam Khosravi, Boshra Hatef, Hedayat Sahraei, Hassan Ghoshooni, NMDA glutamate receptor inhibition in the dorsal hippocampus reduced the maintenance of electric foot shock stress -induced anxiety and depression like behaviors in mice, Koomesh, 2019; 21(4): 716-725. magiran.com/p2038981
الهام سام خانیانی، داوود نوده ئی، فاطمه سالم، محمدحسین ضرغامی، مریم خسروی، بشری هاتف، هدایت صحرایی، حسن قشونی، "مهارگیرنده های NMDA گلوتاماتی در هیپوکمپ پشتی پایداری رفتارهای شبه اضطرابی و شبه افسردگی ناشی از استرس شوک الکتریکی کف پا را در موش کوچک آزمایشگاهی کاهش می دهد"، فصلنامه کومش 21، شماره 4 (1398): 716-725. magiran.com/p2038981
Elham Samkhaniani, Davud Nodehei, Fatemeh Salem, Mohammad Hossein Zarghami, Maryam Khosravi, Boshra Hatef, Hedayat Sahraei, Hassan Ghoshooni, "NMDA glutamate receptor inhibition in the dorsal hippocampus reduced the maintenance of electric foot shock stress -induced anxiety and depression like behaviors in mice", Koomesh 21, no.4 (2019): 716-725. magiran.com/p2038981
الهام سام خانیانی، داوود نوده ئی، فاطمه سالم، محمدحسین ضرغامی، مریم خسروی، بشری هاتف، هدایت صحرایی، حسن قشونی، (1398). 'مهارگیرنده های NMDA گلوتاماتی در هیپوکمپ پشتی پایداری رفتارهای شبه اضطرابی و شبه افسردگی ناشی از استرس شوک الکتریکی کف پا را در موش کوچک آزمایشگاهی کاهش می دهد'، فصلنامه کومش، 21(4)، صص.716-725. magiran.com/p2038981
Elham Samkhaniani, Davud Nodehei, Fatemeh Salem, Mohammad Hossein Zarghami, Maryam Khosravi, Boshra Hatef, Hedayat Sahraei, Hassan Ghoshooni, (2019). 'NMDA glutamate receptor inhibition in the dorsal hippocampus reduced the maintenance of electric foot shock stress -induced anxiety and depression like behaviors in mice', Koomesh, 21(4), pp.716-725. magiran.com/p2038981
الهام سام خانیانی؛ داوود نوده ئی؛ فاطمه سالم؛ محمدحسین ضرغامی؛ مریم خسروی؛ بشری هاتف؛ هدایت صحرایی؛ حسن قشونی. "مهارگیرنده های NMDA گلوتاماتی در هیپوکمپ پشتی پایداری رفتارهای شبه اضطرابی و شبه افسردگی ناشی از استرس شوک الکتریکی کف پا را در موش کوچک آزمایشگاهی کاهش می دهد". فصلنامه کومش، 21 ،4 ، 1398، 716-725. magiran.com/p2038981
Elham Samkhaniani; Davud Nodehei; Fatemeh Salem; Mohammad Hossein Zarghami; Maryam Khosravi; Boshra Hatef; Hedayat Sahraei; Hassan Ghoshooni. "NMDA glutamate receptor inhibition in the dorsal hippocampus reduced the maintenance of electric foot shock stress -induced anxiety and depression like behaviors in mice", Koomesh, 21, 4, 2019, 716-725. magiran.com/p2038981
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال