ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهران یاراحمدی، سعدالله ابراهیمی، (1398). بررسی تاثیر نوع و غلظت گروه های عاملی بر میزان جذب مولکولی داروی پاکلی تاکسول بر روی سطح اکسید گرافن با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکول، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24(4)، 138-148. magiran.com/p2038998
Mehran Yarahmadi, Sadollah Ebrahimi, (2019). The effect of type and concentration of functional groups on the molecular adsorption of paclitaxel onto graphene oxide in the aqueous environments using molecular dynamics simulations, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24(4), 138-148. magiran.com/p2038998
مهران یاراحمدی، سعدالله ابراهیمی، بررسی تاثیر نوع و غلظت گروه های عاملی بر میزان جذب مولکولی داروی پاکلی تاکسول بر روی سطح اکسید گرافن با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکول. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 1398؛ 24(4): 138-148. magiran.com/p2038998
Mehran Yarahmadi, Sadollah Ebrahimi, The effect of type and concentration of functional groups on the molecular adsorption of paclitaxel onto graphene oxide in the aqueous environments using molecular dynamics simulations, Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 2019; 24(4): 138-148. magiran.com/p2038998
مهران یاراحمدی، سعدالله ابراهیمی، "بررسی تاثیر نوع و غلظت گروه های عاملی بر میزان جذب مولکولی داروی پاکلی تاکسول بر روی سطح اکسید گرافن با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکول"، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 24، شماره 4 (1398): 138-148. magiran.com/p2038998
Mehran Yarahmadi, Sadollah Ebrahimi, "The effect of type and concentration of functional groups on the molecular adsorption of paclitaxel onto graphene oxide in the aqueous environments using molecular dynamics simulations", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences 24, no.4 (2019): 138-148. magiran.com/p2038998
مهران یاراحمدی، سعدالله ابراهیمی، (1398). 'بررسی تاثیر نوع و غلظت گروه های عاملی بر میزان جذب مولکولی داروی پاکلی تاکسول بر روی سطح اکسید گرافن با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکول'، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24(4)، صص.138-148. magiran.com/p2038998
Mehran Yarahmadi, Sadollah Ebrahimi, (2019). 'The effect of type and concentration of functional groups on the molecular adsorption of paclitaxel onto graphene oxide in the aqueous environments using molecular dynamics simulations', Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24(4), pp.138-148. magiran.com/p2038998
مهران یاراحمدی؛ سعدالله ابراهیمی. "بررسی تاثیر نوع و غلظت گروه های عاملی بر میزان جذب مولکولی داروی پاکلی تاکسول بر روی سطح اکسید گرافن با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکول". مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 24 ،4 ، 1398، 138-148. magiran.com/p2038998
Mehran Yarahmadi; Sadollah Ebrahimi. "The effect of type and concentration of functional groups on the molecular adsorption of paclitaxel onto graphene oxide in the aqueous environments using molecular dynamics simulations", Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 24, 4, 2019, 138-148. magiran.com/p2038998
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال