ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین حسینیان ، (1398). بازدارندگی فرهنگ ارجاء از نشر حدیث غدیر با تکیه بر خبری از ابوحنیفه، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 10(35)، 21-32. magiran.com/p2039006
Hossein Hosseinian , (2019). Deterrence of Referral Culture from the Publication of the Hadith of Ghadir Relying on News from Abu Hanifa, The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 10(35), 21-32. magiran.com/p2039006
حسین حسینیان ، بازدارندگی فرهنگ ارجاء از نشر حدیث غدیر با تکیه بر خبری از ابوحنیفه. فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 1398؛ 10(35): 21-32. magiran.com/p2039006
Hossein Hosseinian , Deterrence of Referral Culture from the Publication of the Hadith of Ghadir Relying on News from Abu Hanifa, The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 2019; 10(35): 21-32. magiran.com/p2039006
حسین حسینیان ، "بازدارندگی فرهنگ ارجاء از نشر حدیث غدیر با تکیه بر خبری از ابوحنیفه"، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی 10، شماره 35 (1398): 21-32. magiran.com/p2039006
Hossein Hosseinian , "Deterrence of Referral Culture from the Publication of the Hadith of Ghadir Relying on News from Abu Hanifa", The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research 10, no.35 (2019): 21-32. magiran.com/p2039006
حسین حسینیان ، (1398). 'بازدارندگی فرهنگ ارجاء از نشر حدیث غدیر با تکیه بر خبری از ابوحنیفه'، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 10(35)، صص.21-32. magiran.com/p2039006
Hossein Hosseinian , (2019). 'Deterrence of Referral Culture from the Publication of the Hadith of Ghadir Relying on News from Abu Hanifa', The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 10(35), pp.21-32. magiran.com/p2039006
حسین حسینیان . "بازدارندگی فرهنگ ارجاء از نشر حدیث غدیر با تکیه بر خبری از ابوحنیفه". فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، 10 ،35 ، 1398، 21-32. magiran.com/p2039006
Hossein Hosseinian . "Deterrence of Referral Culture from the Publication of the Hadith of Ghadir Relying on News from Abu Hanifa", The History of Islamic Culture and Civilization Quarterly Journal of Research, 10, 35, 2019, 21-32. magiran.com/p2039006
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال