ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی پویاکیان، مهدی کنگاوری، حمیده بیدل، (1398). میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران بازارهای میوه و تره بار تهران و شناسایی عوامل بروز موثر بر اختلالات، مجله علمی پژوهان، 17(4)، 47-54. magiran.com/p2039017
Mostafa Pouyakian, Mehdi Kangavari, Hamideh Bidel, (2019). The Prevalence of Musculoskeletal Disorders in the Fruit and Vegetable Markets Workers of Tehran and Factors Affecting Disorders, Pajouhan Scientific Journal, 17(4), 47-54. magiran.com/p2039017
مصطفی پویاکیان، مهدی کنگاوری، حمیده بیدل، میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران بازارهای میوه و تره بار تهران و شناسایی عوامل بروز موثر بر اختلالات. مجله علمی پژوهان، 1398؛ 17(4): 47-54. magiran.com/p2039017
Mostafa Pouyakian, Mehdi Kangavari, Hamideh Bidel, The Prevalence of Musculoskeletal Disorders in the Fruit and Vegetable Markets Workers of Tehran and Factors Affecting Disorders, Pajouhan Scientific Journal, 2019; 17(4): 47-54. magiran.com/p2039017
مصطفی پویاکیان، مهدی کنگاوری، حمیده بیدل، "میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران بازارهای میوه و تره بار تهران و شناسایی عوامل بروز موثر بر اختلالات"، مجله علمی پژوهان 17، شماره 4 (1398): 47-54. magiran.com/p2039017
Mostafa Pouyakian, Mehdi Kangavari, Hamideh Bidel, "The Prevalence of Musculoskeletal Disorders in the Fruit and Vegetable Markets Workers of Tehran and Factors Affecting Disorders", Pajouhan Scientific Journal 17, no.4 (2019): 47-54. magiran.com/p2039017
مصطفی پویاکیان، مهدی کنگاوری، حمیده بیدل، (1398). 'میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران بازارهای میوه و تره بار تهران و شناسایی عوامل بروز موثر بر اختلالات'، مجله علمی پژوهان، 17(4)، صص.47-54. magiran.com/p2039017
Mostafa Pouyakian, Mehdi Kangavari, Hamideh Bidel, (2019). 'The Prevalence of Musculoskeletal Disorders in the Fruit and Vegetable Markets Workers of Tehran and Factors Affecting Disorders', Pajouhan Scientific Journal, 17(4), pp.47-54. magiran.com/p2039017
مصطفی پویاکیان؛ مهدی کنگاوری؛ حمیده بیدل. "میزان شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران بازارهای میوه و تره بار تهران و شناسایی عوامل بروز موثر بر اختلالات". مجله علمی پژوهان، 17 ،4 ، 1398، 47-54. magiran.com/p2039017
Mostafa Pouyakian; Mehdi Kangavari; Hamideh Bidel. "The Prevalence of Musculoskeletal Disorders in the Fruit and Vegetable Markets Workers of Tehran and Factors Affecting Disorders", Pajouhan Scientific Journal, 17, 4, 2019, 47-54. magiran.com/p2039017
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال