ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه یزدانشناس، عبدالله پارسا، یدالله مهرعلیزاده، (1398). چالش های تفکیک دانش آموزان تیزهوش و سرآمد: رویکرد ترکیبی، مجله پژوهش های برنامه درسی، 9(1)، 260-298. magiran.com/p2039361
Fatemeh Yazdanshenas, Abdollah Parsa , Yadollah Mehralizadeh, (2019). Challenges of separation of the gifted and talented students: A mixed approach, Journal of Curriculum Research, 9(1), 260-298. magiran.com/p2039361
فاطمه یزدانشناس، عبدالله پارسا، یدالله مهرعلیزاده، چالش های تفکیک دانش آموزان تیزهوش و سرآمد: رویکرد ترکیبی. مجله پژوهش های برنامه درسی، 1398؛ 9(1): 260-298. magiran.com/p2039361
Fatemeh Yazdanshenas, Abdollah Parsa , Yadollah Mehralizadeh, Challenges of separation of the gifted and talented students: A mixed approach, Journal of Curriculum Research, 2019; 9(1): 260-298. magiran.com/p2039361
فاطمه یزدانشناس، عبدالله پارسا، یدالله مهرعلیزاده، "چالش های تفکیک دانش آموزان تیزهوش و سرآمد: رویکرد ترکیبی"، مجله پژوهش های برنامه درسی 9، شماره 1 (1398): 260-298. magiran.com/p2039361
Fatemeh Yazdanshenas, Abdollah Parsa , Yadollah Mehralizadeh, "Challenges of separation of the gifted and talented students: A mixed approach", Journal of Curriculum Research 9, no.1 (2019): 260-298. magiran.com/p2039361
فاطمه یزدانشناس، عبدالله پارسا، یدالله مهرعلیزاده، (1398). 'چالش های تفکیک دانش آموزان تیزهوش و سرآمد: رویکرد ترکیبی'، مجله پژوهش های برنامه درسی، 9(1)، صص.260-298. magiran.com/p2039361
Fatemeh Yazdanshenas, Abdollah Parsa , Yadollah Mehralizadeh, (2019). 'Challenges of separation of the gifted and talented students: A mixed approach', Journal of Curriculum Research, 9(1), pp.260-298. magiran.com/p2039361
فاطمه یزدانشناس؛ عبدالله پارسا؛ یدالله مهرعلیزاده. "چالش های تفکیک دانش آموزان تیزهوش و سرآمد: رویکرد ترکیبی". مجله پژوهش های برنامه درسی، 9 ،1 ، 1398، 260-298. magiran.com/p2039361
Fatemeh Yazdanshenas; Abdollah Parsa ; Yadollah Mehralizadeh. "Challenges of separation of the gifted and talented students: A mixed approach", Journal of Curriculum Research, 9, 1, 2019, 260-298. magiran.com/p2039361
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال