ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس امینی، نصرت مرادی، (1398). تبیین محیطی پدیدآیی و ناپایایی سکونتگاه های روستایی با رویکرد ارزیابی چندمعیاره فضایی (GIS-MCE) در استان اصفهان، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 51(108)، 323-340. magiran.com/p2039467
Abbas Amini , Nosrat Moradi, (2019). Environmental Interpretation of Rural Settlements’ Formation and Exodus Using Spatial (GIS-Based) Multi Criteria Evaluation in Isfahan Province, Human Geography Research Quarterly, 51(108), 323-340. magiran.com/p2039467
عباس امینی، نصرت مرادی، تبیین محیطی پدیدآیی و ناپایایی سکونتگاه های روستایی با رویکرد ارزیابی چندمعیاره فضایی (GIS-MCE) در استان اصفهان. فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 1398؛ 51(108): 323-340. magiran.com/p2039467
Abbas Amini , Nosrat Moradi, Environmental Interpretation of Rural Settlements’ Formation and Exodus Using Spatial (GIS-Based) Multi Criteria Evaluation in Isfahan Province, Human Geography Research Quarterly, 2019; 51(108): 323-340. magiran.com/p2039467
عباس امینی، نصرت مرادی، "تبیین محیطی پدیدآیی و ناپایایی سکونتگاه های روستایی با رویکرد ارزیابی چندمعیاره فضایی (GIS-MCE) در استان اصفهان"، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی 51، شماره 108 (1398): 323-340. magiran.com/p2039467
Abbas Amini , Nosrat Moradi, "Environmental Interpretation of Rural Settlements’ Formation and Exodus Using Spatial (GIS-Based) Multi Criteria Evaluation in Isfahan Province", Human Geography Research Quarterly 51, no.108 (2019): 323-340. magiran.com/p2039467
عباس امینی، نصرت مرادی، (1398). 'تبیین محیطی پدیدآیی و ناپایایی سکونتگاه های روستایی با رویکرد ارزیابی چندمعیاره فضایی (GIS-MCE) در استان اصفهان'، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 51(108)، صص.323-340. magiran.com/p2039467
Abbas Amini , Nosrat Moradi, (2019). 'Environmental Interpretation of Rural Settlements’ Formation and Exodus Using Spatial (GIS-Based) Multi Criteria Evaluation in Isfahan Province', Human Geography Research Quarterly, 51(108), pp.323-340. magiran.com/p2039467
عباس امینی؛ نصرت مرادی. "تبیین محیطی پدیدآیی و ناپایایی سکونتگاه های روستایی با رویکرد ارزیابی چندمعیاره فضایی (GIS-MCE) در استان اصفهان". فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 51 ،108 ، 1398، 323-340. magiran.com/p2039467
Abbas Amini ; Nosrat Moradi. "Environmental Interpretation of Rural Settlements’ Formation and Exodus Using Spatial (GIS-Based) Multi Criteria Evaluation in Isfahan Province", Human Geography Research Quarterly, 51, 108, 2019, 323-340. magiran.com/p2039467
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال