ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد علی عبدالوند، مهدی بنی اسدی، (1398). تبیین الگوی پدیدارشناختی مفهوم گردشگری سلامت با تاکید بر تبلیغات شفاهی مراکز درمانی، مجله مدیریت بهداشت و درمان، 10(2)، 7-22. magiran.com/p2039533
Mohammad Ali Abdolvand , Mehdi Bani Asadi, (2019). Explaining the phenomenological pattern of the concept of health tourism with an emphasis word of mouth advertising of health centers, Journal of Health Management, 10(2), 7-22. magiran.com/p2039533
محمد علی عبدالوند، مهدی بنی اسدی، تبیین الگوی پدیدارشناختی مفهوم گردشگری سلامت با تاکید بر تبلیغات شفاهی مراکز درمانی. مجله مدیریت بهداشت و درمان، 1398؛ 10(2): 7-22. magiran.com/p2039533
Mohammad Ali Abdolvand , Mehdi Bani Asadi, Explaining the phenomenological pattern of the concept of health tourism with an emphasis word of mouth advertising of health centers, Journal of Health Management, 2019; 10(2): 7-22. magiran.com/p2039533
محمد علی عبدالوند، مهدی بنی اسدی، "تبیین الگوی پدیدارشناختی مفهوم گردشگری سلامت با تاکید بر تبلیغات شفاهی مراکز درمانی"، مجله مدیریت بهداشت و درمان 10، شماره 2 (1398): 7-22. magiran.com/p2039533
Mohammad Ali Abdolvand , Mehdi Bani Asadi, "Explaining the phenomenological pattern of the concept of health tourism with an emphasis word of mouth advertising of health centers", Journal of Health Management 10, no.2 (2019): 7-22. magiran.com/p2039533
محمد علی عبدالوند، مهدی بنی اسدی، (1398). 'تبیین الگوی پدیدارشناختی مفهوم گردشگری سلامت با تاکید بر تبلیغات شفاهی مراکز درمانی'، مجله مدیریت بهداشت و درمان، 10(2)، صص.7-22. magiran.com/p2039533
Mohammad Ali Abdolvand , Mehdi Bani Asadi, (2019). 'Explaining the phenomenological pattern of the concept of health tourism with an emphasis word of mouth advertising of health centers', Journal of Health Management, 10(2), pp.7-22. magiran.com/p2039533
محمد علی عبدالوند؛ مهدی بنی اسدی. "تبیین الگوی پدیدارشناختی مفهوم گردشگری سلامت با تاکید بر تبلیغات شفاهی مراکز درمانی". مجله مدیریت بهداشت و درمان، 10 ،2 ، 1398، 7-22. magiran.com/p2039533
Mohammad Ali Abdolvand ; Mehdi Bani Asadi. "Explaining the phenomenological pattern of the concept of health tourism with an emphasis word of mouth advertising of health centers", Journal of Health Management, 10, 2, 2019, 7-22. magiran.com/p2039533
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال