ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زمان اسماعیل ثانی، فرید براتی ، رحیم محمدی، ناصر شمس، ایرج کریمی، (1398). تاثیر نانوذرات کورکومین بر استرس اکسیداتیو بافت به دنبال پیچ خوردگی تجربی بیضه و اصلاح آن در مدل موش صحرایی، نشریه جراحی دامپزشکی، 14(2)، 97-104. magiran.com/p2039560
Zaman Esmaeilsani, Farid Barati , Rahim Mohammadi, Naser Shams, Iraj Karimi, (2019). Effects of Curcumin Nanoparticles on the Tissue Oxidative Stress Following Testicular Torsion and Detorsion in Rat Model, Iranian Journal of Veterinary Surgery, 14(2), 97-104. magiran.com/p2039560
زمان اسماعیل ثانی، فرید براتی ، رحیم محمدی، ناصر شمس، ایرج کریمی، تاثیر نانوذرات کورکومین بر استرس اکسیداتیو بافت به دنبال پیچ خوردگی تجربی بیضه و اصلاح آن در مدل موش صحرایی. نشریه جراحی دامپزشکی، 1398؛ 14(2): 97-104. magiran.com/p2039560
Zaman Esmaeilsani, Farid Barati , Rahim Mohammadi, Naser Shams, Iraj Karimi, Effects of Curcumin Nanoparticles on the Tissue Oxidative Stress Following Testicular Torsion and Detorsion in Rat Model, Iranian Journal of Veterinary Surgery, 2019; 14(2): 97-104. magiran.com/p2039560
زمان اسماعیل ثانی، فرید براتی ، رحیم محمدی، ناصر شمس، ایرج کریمی، "تاثیر نانوذرات کورکومین بر استرس اکسیداتیو بافت به دنبال پیچ خوردگی تجربی بیضه و اصلاح آن در مدل موش صحرایی"، نشریه جراحی دامپزشکی 14، شماره 2 (1398): 97-104. magiran.com/p2039560
Zaman Esmaeilsani, Farid Barati , Rahim Mohammadi, Naser Shams, Iraj Karimi, "Effects of Curcumin Nanoparticles on the Tissue Oxidative Stress Following Testicular Torsion and Detorsion in Rat Model", Iranian Journal of Veterinary Surgery 14, no.2 (2019): 97-104. magiran.com/p2039560
زمان اسماعیل ثانی، فرید براتی ، رحیم محمدی، ناصر شمس، ایرج کریمی، (1398). 'تاثیر نانوذرات کورکومین بر استرس اکسیداتیو بافت به دنبال پیچ خوردگی تجربی بیضه و اصلاح آن در مدل موش صحرایی'، نشریه جراحی دامپزشکی، 14(2)، صص.97-104. magiran.com/p2039560
Zaman Esmaeilsani, Farid Barati , Rahim Mohammadi, Naser Shams, Iraj Karimi, (2019). 'Effects of Curcumin Nanoparticles on the Tissue Oxidative Stress Following Testicular Torsion and Detorsion in Rat Model', Iranian Journal of Veterinary Surgery, 14(2), pp.97-104. magiran.com/p2039560
زمان اسماعیل ثانی؛ فرید براتی ؛ رحیم محمدی؛ ناصر شمس؛ ایرج کریمی. "تاثیر نانوذرات کورکومین بر استرس اکسیداتیو بافت به دنبال پیچ خوردگی تجربی بیضه و اصلاح آن در مدل موش صحرایی". نشریه جراحی دامپزشکی، 14 ،2 ، 1398، 97-104. magiran.com/p2039560
Zaman Esmaeilsani; Farid Barati ; Rahim Mohammadi; Naser Shams; Iraj Karimi. "Effects of Curcumin Nanoparticles on the Tissue Oxidative Stress Following Testicular Torsion and Detorsion in Rat Model", Iranian Journal of Veterinary Surgery, 14, 2, 2019, 97-104. magiran.com/p2039560
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال