ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا آذرگون ، رضا آویزه، علیرضا غدیری، هادی ایمانی، مهدی پورمهدی، (1398). ارزیابی اولترا سونوگرافی نسبت بزرگ سیاهرگ پسین به آئورت به عنوان نقطه جدید در احیای شوک هموراژیک در سگ، نشریه جراحی دامپزشکی، 14(2)، 125-132. magiran.com/p2039563
Reza Azargoun , Reza Avizeh, Alireza Ghadiri, Mahdi Pourmahdi, Hadi Imani, (2019). Ultrasonographic Assessment of Caudal Vena Cava to Aorta Ratio as a Novel Endpoint in Hemorrhagic Shock Resuscitation in Dogs, Iranian Journal of Veterinary Surgery, 14(2), 125-132. magiran.com/p2039563
رضا آذرگون ، رضا آویزه، علیرضا غدیری، هادی ایمانی، مهدی پورمهدی، ارزیابی اولترا سونوگرافی نسبت بزرگ سیاهرگ پسین به آئورت به عنوان نقطه جدید در احیای شوک هموراژیک در سگ. نشریه جراحی دامپزشکی، 1398؛ 14(2): 125-132. magiran.com/p2039563
Reza Azargoun , Reza Avizeh, Alireza Ghadiri, Mahdi Pourmahdi, Hadi Imani, Ultrasonographic Assessment of Caudal Vena Cava to Aorta Ratio as a Novel Endpoint in Hemorrhagic Shock Resuscitation in Dogs, Iranian Journal of Veterinary Surgery, 2019; 14(2): 125-132. magiran.com/p2039563
رضا آذرگون ، رضا آویزه، علیرضا غدیری، هادی ایمانی، مهدی پورمهدی، "ارزیابی اولترا سونوگرافی نسبت بزرگ سیاهرگ پسین به آئورت به عنوان نقطه جدید در احیای شوک هموراژیک در سگ"، نشریه جراحی دامپزشکی 14، شماره 2 (1398): 125-132. magiran.com/p2039563
Reza Azargoun , Reza Avizeh, Alireza Ghadiri, Mahdi Pourmahdi, Hadi Imani, "Ultrasonographic Assessment of Caudal Vena Cava to Aorta Ratio as a Novel Endpoint in Hemorrhagic Shock Resuscitation in Dogs", Iranian Journal of Veterinary Surgery 14, no.2 (2019): 125-132. magiran.com/p2039563
رضا آذرگون ، رضا آویزه، علیرضا غدیری، هادی ایمانی، مهدی پورمهدی، (1398). 'ارزیابی اولترا سونوگرافی نسبت بزرگ سیاهرگ پسین به آئورت به عنوان نقطه جدید در احیای شوک هموراژیک در سگ'، نشریه جراحی دامپزشکی، 14(2)، صص.125-132. magiran.com/p2039563
Reza Azargoun , Reza Avizeh, Alireza Ghadiri, Mahdi Pourmahdi, Hadi Imani, (2019). 'Ultrasonographic Assessment of Caudal Vena Cava to Aorta Ratio as a Novel Endpoint in Hemorrhagic Shock Resuscitation in Dogs', Iranian Journal of Veterinary Surgery, 14(2), pp.125-132. magiran.com/p2039563
رضا آذرگون ؛ رضا آویزه؛ علیرضا غدیری؛ هادی ایمانی؛ مهدی پورمهدی. "ارزیابی اولترا سونوگرافی نسبت بزرگ سیاهرگ پسین به آئورت به عنوان نقطه جدید در احیای شوک هموراژیک در سگ". نشریه جراحی دامپزشکی، 14 ،2 ، 1398، 125-132. magiran.com/p2039563
Reza Azargoun ; Reza Avizeh; Alireza Ghadiri; Mahdi Pourmahdi; Hadi Imani. "Ultrasonographic Assessment of Caudal Vena Cava to Aorta Ratio as a Novel Endpoint in Hemorrhagic Shock Resuscitation in Dogs", Iranian Journal of Veterinary Surgery, 14, 2, 2019, 125-132. magiran.com/p2039563
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال