ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالواحد معربی ، بهمن مصلی نژاد، محمد قاسم حنفی، نرگس خدادادی، (1398). بررسی پارامترهای عروق کبدی در گربه های سالم به روش اولترا سونوگرافی داپلر رنگی، نشریه جراحی دامپزشکی، 14(2)، 154-161. magiran.com/p2039566
Abdolvahed Moarabi , Bahman Mosallanejad, Mohammad Ghasem Hanafi, Narges Khodadadi, (2019). A Survey Parameters of Hepatic Vessels in Healthy Cats by Color Doppler Ultrasonography, Iranian Journal of Veterinary Surgery, 14(2), 154-161. magiran.com/p2039566
عبدالواحد معربی ، بهمن مصلی نژاد، محمد قاسم حنفی، نرگس خدادادی، بررسی پارامترهای عروق کبدی در گربه های سالم به روش اولترا سونوگرافی داپلر رنگی. نشریه جراحی دامپزشکی، 1398؛ 14(2): 154-161. magiran.com/p2039566
Abdolvahed Moarabi , Bahman Mosallanejad, Mohammad Ghasem Hanafi, Narges Khodadadi, A Survey Parameters of Hepatic Vessels in Healthy Cats by Color Doppler Ultrasonography, Iranian Journal of Veterinary Surgery, 2019; 14(2): 154-161. magiran.com/p2039566
عبدالواحد معربی ، بهمن مصلی نژاد، محمد قاسم حنفی، نرگس خدادادی، "بررسی پارامترهای عروق کبدی در گربه های سالم به روش اولترا سونوگرافی داپلر رنگی"، نشریه جراحی دامپزشکی 14، شماره 2 (1398): 154-161. magiran.com/p2039566
Abdolvahed Moarabi , Bahman Mosallanejad, Mohammad Ghasem Hanafi, Narges Khodadadi, "A Survey Parameters of Hepatic Vessels in Healthy Cats by Color Doppler Ultrasonography", Iranian Journal of Veterinary Surgery 14, no.2 (2019): 154-161. magiran.com/p2039566
عبدالواحد معربی ، بهمن مصلی نژاد، محمد قاسم حنفی، نرگس خدادادی، (1398). 'بررسی پارامترهای عروق کبدی در گربه های سالم به روش اولترا سونوگرافی داپلر رنگی'، نشریه جراحی دامپزشکی، 14(2)، صص.154-161. magiran.com/p2039566
Abdolvahed Moarabi , Bahman Mosallanejad, Mohammad Ghasem Hanafi, Narges Khodadadi, (2019). 'A Survey Parameters of Hepatic Vessels in Healthy Cats by Color Doppler Ultrasonography', Iranian Journal of Veterinary Surgery, 14(2), pp.154-161. magiran.com/p2039566
عبدالواحد معربی ؛ بهمن مصلی نژاد؛ محمد قاسم حنفی؛ نرگس خدادادی. "بررسی پارامترهای عروق کبدی در گربه های سالم به روش اولترا سونوگرافی داپلر رنگی". نشریه جراحی دامپزشکی، 14 ،2 ، 1398، 154-161. magiran.com/p2039566
Abdolvahed Moarabi ; Bahman Mosallanejad; Mohammad Ghasem Hanafi; Narges Khodadadi. "A Survey Parameters of Hepatic Vessels in Healthy Cats by Color Doppler Ultrasonography", Iranian Journal of Veterinary Surgery, 14, 2, 2019, 154-161. magiran.com/p2039566
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال