ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی زاغیان، محسن موسوی، (1398). طراحی و ساخت ماتریس های سبک وزن MDS شبه خودمعکوس بر اساس ساختارهای بازگشتی و ماتریس های خلوت دودویی، مجله علوم و فناوری های پدافند نوین، 10(4)، 407-417. magiran.com/p2039592
Ali Zaghian , Mohsen Mousavi, (2020). Design and Construction of Lightweight Semi Involutory Matrices Based on the Recursive Structures and Binary Sparse Matrices, Journal of Passive Defence Science and Technology, 10(4), 407-417. magiran.com/p2039592
علی زاغیان، محسن موسوی، طراحی و ساخت ماتریس های سبک وزن MDS شبه خودمعکوس بر اساس ساختارهای بازگشتی و ماتریس های خلوت دودویی. مجله علوم و فناوری های پدافند نوین، 1398؛ 10(4): 407-417. magiran.com/p2039592
Ali Zaghian , Mohsen Mousavi, Design and Construction of Lightweight Semi Involutory Matrices Based on the Recursive Structures and Binary Sparse Matrices, Journal of Passive Defence Science and Technology, 2020; 10(4): 407-417. magiran.com/p2039592
علی زاغیان، محسن موسوی، "طراحی و ساخت ماتریس های سبک وزن MDS شبه خودمعکوس بر اساس ساختارهای بازگشتی و ماتریس های خلوت دودویی"، مجله علوم و فناوری های پدافند نوین 10، شماره 4 (1398): 407-417. magiran.com/p2039592
Ali Zaghian , Mohsen Mousavi, "Design and Construction of Lightweight Semi Involutory Matrices Based on the Recursive Structures and Binary Sparse Matrices", Journal of Passive Defence Science and Technology 10, no.4 (2020): 407-417. magiran.com/p2039592
علی زاغیان، محسن موسوی، (1398). 'طراحی و ساخت ماتریس های سبک وزن MDS شبه خودمعکوس بر اساس ساختارهای بازگشتی و ماتریس های خلوت دودویی'، مجله علوم و فناوری های پدافند نوین، 10(4)، صص.407-417. magiran.com/p2039592
Ali Zaghian , Mohsen Mousavi, (2020). 'Design and Construction of Lightweight Semi Involutory Matrices Based on the Recursive Structures and Binary Sparse Matrices', Journal of Passive Defence Science and Technology, 10(4), pp.407-417. magiran.com/p2039592
علی زاغیان؛ محسن موسوی. "طراحی و ساخت ماتریس های سبک وزن MDS شبه خودمعکوس بر اساس ساختارهای بازگشتی و ماتریس های خلوت دودویی". مجله علوم و فناوری های پدافند نوین، 10 ،4 ، 1398، 407-417. magiran.com/p2039592
Ali Zaghian ; Mohsen Mousavi. "Design and Construction of Lightweight Semi Involutory Matrices Based on the Recursive Structures and Binary Sparse Matrices", Journal of Passive Defence Science and Technology, 10, 4, 2020, 407-417. magiran.com/p2039592
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال