ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میلاد زمانی، رضا غفارپور، (1398). افزایش امنیت انرژی با استفاده از مهفوم تاب آوری در زیر ساخت های ترکیبی، مجله علوم و فناوری های پدافند نوین، 10(4)، 419-432. magiran.com/p2039593
MILAD Zamani Garagari, Reza Ghaffarpour , (2020). Increasing Energy Security by Using the Concept of Resiliency in Multi-Energy Infrastructures, Journal of Passive Defence Science and Technology, 10(4), 419-432. magiran.com/p2039593
میلاد زمانی، رضا غفارپور، افزایش امنیت انرژی با استفاده از مهفوم تاب آوری در زیر ساخت های ترکیبی. مجله علوم و فناوری های پدافند نوین، 1398؛ 10(4): 419-432. magiran.com/p2039593
MILAD Zamani Garagari, Reza Ghaffarpour , Increasing Energy Security by Using the Concept of Resiliency in Multi-Energy Infrastructures, Journal of Passive Defence Science and Technology, 2020; 10(4): 419-432. magiran.com/p2039593
میلاد زمانی، رضا غفارپور، "افزایش امنیت انرژی با استفاده از مهفوم تاب آوری در زیر ساخت های ترکیبی"، مجله علوم و فناوری های پدافند نوین 10، شماره 4 (1398): 419-432. magiran.com/p2039593
MILAD Zamani Garagari, Reza Ghaffarpour , "Increasing Energy Security by Using the Concept of Resiliency in Multi-Energy Infrastructures", Journal of Passive Defence Science and Technology 10, no.4 (2020): 419-432. magiran.com/p2039593
میلاد زمانی، رضا غفارپور، (1398). 'افزایش امنیت انرژی با استفاده از مهفوم تاب آوری در زیر ساخت های ترکیبی'، مجله علوم و فناوری های پدافند نوین، 10(4)، صص.419-432. magiran.com/p2039593
MILAD Zamani Garagari, Reza Ghaffarpour , (2020). 'Increasing Energy Security by Using the Concept of Resiliency in Multi-Energy Infrastructures', Journal of Passive Defence Science and Technology, 10(4), pp.419-432. magiran.com/p2039593
میلاد زمانی؛ رضا غفارپور. "افزایش امنیت انرژی با استفاده از مهفوم تاب آوری در زیر ساخت های ترکیبی". مجله علوم و فناوری های پدافند نوین، 10 ،4 ، 1398، 419-432. magiran.com/p2039593
MILAD Zamani Garagari; Reza Ghaffarpour . "Increasing Energy Security by Using the Concept of Resiliency in Multi-Energy Infrastructures", Journal of Passive Defence Science and Technology, 10, 4, 2020, 419-432. magiran.com/p2039593
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال