ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهمن لطیفی، سید جواد ابوالقاسمی، امیررضا شویک لو، مینا احمدی، یاسمن اعتمادیان، ویدا قائمی، (1398). مقایسه تغییرات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی فیله های فیل ماهی (Huso huso) دودی طعم دهی شده با آب نمک و سس به مدت 30 روز در یخچال، مجله علمی شیلات ایران، 28(4)، 1-11. magiran.com/p2039602
B. Latifi, S.J. Abolghasemi, A.R. Shaviklo, M. Ahmadi, Y. Etemadian, V. Ghaemi, (2019). Comparison of physicochemical, microbial and sensory properties of Huso huso fillets smoked and flavored with brine and sauce for 30 days in the refrigerator, Iranian Scientific Fisheries Journal, 28(4), 1-11. magiran.com/p2039602
بهمن لطیفی، سید جواد ابوالقاسمی، امیررضا شویک لو، مینا احمدی، یاسمن اعتمادیان، ویدا قائمی، مقایسه تغییرات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی فیله های فیل ماهی (Huso huso) دودی طعم دهی شده با آب نمک و سس به مدت 30 روز در یخچال. مجله علمی شیلات ایران، 1398؛ 28(4): 1-11. magiran.com/p2039602
B. Latifi, S.J. Abolghasemi, A.R. Shaviklo, M. Ahmadi, Y. Etemadian, V. Ghaemi, Comparison of physicochemical, microbial and sensory properties of Huso huso fillets smoked and flavored with brine and sauce for 30 days in the refrigerator, Iranian Scientific Fisheries Journal, 2019; 28(4): 1-11. magiran.com/p2039602
بهمن لطیفی، سید جواد ابوالقاسمی، امیررضا شویک لو، مینا احمدی، یاسمن اعتمادیان، ویدا قائمی، "مقایسه تغییرات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی فیله های فیل ماهی (Huso huso) دودی طعم دهی شده با آب نمک و سس به مدت 30 روز در یخچال"، مجله علمی شیلات ایران 28، شماره 4 (1398): 1-11. magiran.com/p2039602
B. Latifi, S.J. Abolghasemi, A.R. Shaviklo, M. Ahmadi, Y. Etemadian, V. Ghaemi, "Comparison of physicochemical, microbial and sensory properties of Huso huso fillets smoked and flavored with brine and sauce for 30 days in the refrigerator", Iranian Scientific Fisheries Journal 28, no.4 (2019): 1-11. magiran.com/p2039602
بهمن لطیفی، سید جواد ابوالقاسمی، امیررضا شویک لو، مینا احمدی، یاسمن اعتمادیان، ویدا قائمی، (1398). 'مقایسه تغییرات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی فیله های فیل ماهی (Huso huso) دودی طعم دهی شده با آب نمک و سس به مدت 30 روز در یخچال'، مجله علمی شیلات ایران، 28(4)، صص.1-11. magiran.com/p2039602
B. Latifi, S.J. Abolghasemi, A.R. Shaviklo, M. Ahmadi, Y. Etemadian, V. Ghaemi, (2019). 'Comparison of physicochemical, microbial and sensory properties of Huso huso fillets smoked and flavored with brine and sauce for 30 days in the refrigerator', Iranian Scientific Fisheries Journal, 28(4), pp.1-11. magiran.com/p2039602
بهمن لطیفی؛ سید جواد ابوالقاسمی؛ امیررضا شویک لو؛ مینا احمدی؛ یاسمن اعتمادیان؛ ویدا قائمی. "مقایسه تغییرات فیزیکوشیمیایی، میکروبی و حسی فیله های فیل ماهی (Huso huso) دودی طعم دهی شده با آب نمک و سس به مدت 30 روز در یخچال". مجله علمی شیلات ایران، 28 ،4 ، 1398، 1-11. magiran.com/p2039602
B. Latifi; S.J. Abolghasemi; A.R. Shaviklo; M. Ahmadi; Y. Etemadian; V. Ghaemi. "Comparison of physicochemical, microbial and sensory properties of Huso huso fillets smoked and flavored with brine and sauce for 30 days in the refrigerator", Iranian Scientific Fisheries Journal, 28, 4, 2019, 1-11. magiran.com/p2039602
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال