ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید فلاح زاده، الهام شعله سعدی، شهرام حسامی، محمدرضا حسنی، (1398). جدول زندگی دوجنسی زنبور پارازیتویید Aenasius arizonensis (Hym.: Encyrtidae) پرورش یافته روی شپشک آردآلود Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) در شرایط آزمایشگاهی، فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 11(2)، 99-113. magiran.com/p2039631
E. Sholesadi, M. Fallahzadeh, Sh. Hesami, M. R. Hassani, (2019). Two-sex life table of Aenasius arizonensis (Hym.: Encyrtidae) reared on Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) in laboratory conditions, Iranian Journal of Entomological Research, 11(2), 99-113. magiran.com/p2039631
مجید فلاح زاده، الهام شعله سعدی، شهرام حسامی، محمدرضا حسنی، جدول زندگی دوجنسی زنبور پارازیتویید Aenasius arizonensis (Hym.: Encyrtidae) پرورش یافته روی شپشک آردآلود Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) در شرایط آزمایشگاهی. فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 1398؛ 11(2): 99-113. magiran.com/p2039631
E. Sholesadi, M. Fallahzadeh, Sh. Hesami, M. R. Hassani, Two-sex life table of Aenasius arizonensis (Hym.: Encyrtidae) reared on Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) in laboratory conditions, Iranian Journal of Entomological Research, 2019; 11(2): 99-113. magiran.com/p2039631
مجید فلاح زاده، الهام شعله سعدی، شهرام حسامی، محمدرضا حسنی، "جدول زندگی دوجنسی زنبور پارازیتویید Aenasius arizonensis (Hym.: Encyrtidae) پرورش یافته روی شپشک آردآلود Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) در شرایط آزمایشگاهی"، فصلنامه تحقیقات حشره شناسی 11، شماره 2 (1398): 99-113. magiran.com/p2039631
E. Sholesadi, M. Fallahzadeh, Sh. Hesami, M. R. Hassani, "Two-sex life table of Aenasius arizonensis (Hym.: Encyrtidae) reared on Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) in laboratory conditions", Iranian Journal of Entomological Research 11, no.2 (2019): 99-113. magiran.com/p2039631
مجید فلاح زاده، الهام شعله سعدی، شهرام حسامی، محمدرضا حسنی، (1398). 'جدول زندگی دوجنسی زنبور پارازیتویید Aenasius arizonensis (Hym.: Encyrtidae) پرورش یافته روی شپشک آردآلود Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) در شرایط آزمایشگاهی'، فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 11(2)، صص.99-113. magiran.com/p2039631
E. Sholesadi, M. Fallahzadeh, Sh. Hesami, M. R. Hassani, (2019). 'Two-sex life table of Aenasius arizonensis (Hym.: Encyrtidae) reared on Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) in laboratory conditions', Iranian Journal of Entomological Research, 11(2), pp.99-113. magiran.com/p2039631
مجید فلاح زاده؛ الهام شعله سعدی؛ شهرام حسامی؛ محمدرضا حسنی. "جدول زندگی دوجنسی زنبور پارازیتویید Aenasius arizonensis (Hym.: Encyrtidae) پرورش یافته روی شپشک آردآلود Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) در شرایط آزمایشگاهی". فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 11 ،2 ، 1398، 99-113. magiran.com/p2039631
E. Sholesadi; M. Fallahzadeh; Sh. Hesami; M. R. Hassani. "Two-sex life table of Aenasius arizonensis (Hym.: Encyrtidae) reared on Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) in laboratory conditions", Iranian Journal of Entomological Research, 11, 2, 2019, 99-113. magiran.com/p2039631
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال