ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مسعود لطیفیان، بهار راد، (1398). بررسی اثرات مکمل های پروتئینی و ویتامین ها بر شاخص های رشد قارچ های بیمارگر حشرات Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae در مرحله تکثیر بلاستوسپور، فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 11(2)، 143-155. magiran.com/p2039634
M. latifiyan, B. rad, (2019). Effect of Protein and Vitamins Supplements on Growth Indices of entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae at blastospore proliferation stage, Iranian Journal of Entomological Research, 11(2), 143-155. magiran.com/p2039634
مسعود لطیفیان، بهار راد، بررسی اثرات مکمل های پروتئینی و ویتامین ها بر شاخص های رشد قارچ های بیمارگر حشرات Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae در مرحله تکثیر بلاستوسپور. فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 1398؛ 11(2): 143-155. magiran.com/p2039634
M. latifiyan, B. rad, Effect of Protein and Vitamins Supplements on Growth Indices of entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae at blastospore proliferation stage, Iranian Journal of Entomological Research, 2019; 11(2): 143-155. magiran.com/p2039634
مسعود لطیفیان، بهار راد، "بررسی اثرات مکمل های پروتئینی و ویتامین ها بر شاخص های رشد قارچ های بیمارگر حشرات Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae در مرحله تکثیر بلاستوسپور"، فصلنامه تحقیقات حشره شناسی 11، شماره 2 (1398): 143-155. magiran.com/p2039634
M. latifiyan, B. rad, "Effect of Protein and Vitamins Supplements on Growth Indices of entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae at blastospore proliferation stage", Iranian Journal of Entomological Research 11, no.2 (2019): 143-155. magiran.com/p2039634
مسعود لطیفیان، بهار راد، (1398). 'بررسی اثرات مکمل های پروتئینی و ویتامین ها بر شاخص های رشد قارچ های بیمارگر حشرات Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae در مرحله تکثیر بلاستوسپور'، فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 11(2)، صص.143-155. magiran.com/p2039634
M. latifiyan, B. rad, (2019). 'Effect of Protein and Vitamins Supplements on Growth Indices of entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae at blastospore proliferation stage', Iranian Journal of Entomological Research, 11(2), pp.143-155. magiran.com/p2039634
مسعود لطیفیان؛ بهار راد. "بررسی اثرات مکمل های پروتئینی و ویتامین ها بر شاخص های رشد قارچ های بیمارگر حشرات Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae در مرحله تکثیر بلاستوسپور". فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 11 ،2 ، 1398، 143-155. magiran.com/p2039634
M. latifiyan; B. rad. "Effect of Protein and Vitamins Supplements on Growth Indices of entomopathogenic fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae at blastospore proliferation stage", Iranian Journal of Entomological Research, 11, 2, 2019, 143-155. magiran.com/p2039634
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال