ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه ابوالحسن زاده زوارم، محمد حامی، وحید شجاعی، (1398). ارائه الگو جهت ارزیابی همراستایی و همگرایی معماری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران، فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 9(3)، 173-196. magiran.com/p2039645
Somayye Abolhasan Zade Zoeram, Mohammad Hami , Vahid Shojaei, (2019). Presenting a model for evaluating of the Alignment and convergence of enterprise architecture of Sports and Youth headquarters, Mazandaran Province, Information and Communication Technology in Educational Sciences, 9(3), 173-196. magiran.com/p2039645
سمیه ابوالحسن زاده زوارم، محمد حامی، وحید شجاعی، ارائه الگو جهت ارزیابی همراستایی و همگرایی معماری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 1398؛ 9(3): 173-196. magiran.com/p2039645
Somayye Abolhasan Zade Zoeram, Mohammad Hami , Vahid Shojaei, Presenting a model for evaluating of the Alignment and convergence of enterprise architecture of Sports and Youth headquarters, Mazandaran Province, Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2019; 9(3): 173-196. magiran.com/p2039645
سمیه ابوالحسن زاده زوارم، محمد حامی، وحید شجاعی، "ارائه الگو جهت ارزیابی همراستایی و همگرایی معماری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران"، فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی 9، شماره 3 (1398): 173-196. magiran.com/p2039645
Somayye Abolhasan Zade Zoeram, Mohammad Hami , Vahid Shojaei, "Presenting a model for evaluating of the Alignment and convergence of enterprise architecture of Sports and Youth headquarters, Mazandaran Province", Information and Communication Technology in Educational Sciences 9, no.3 (2019): 173-196. magiran.com/p2039645
سمیه ابوالحسن زاده زوارم، محمد حامی، وحید شجاعی، (1398). 'ارائه الگو جهت ارزیابی همراستایی و همگرایی معماری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران'، فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 9(3)، صص.173-196. magiran.com/p2039645
Somayye Abolhasan Zade Zoeram, Mohammad Hami , Vahid Shojaei, (2019). 'Presenting a model for evaluating of the Alignment and convergence of enterprise architecture of Sports and Youth headquarters, Mazandaran Province', Information and Communication Technology in Educational Sciences, 9(3), pp.173-196. magiran.com/p2039645
سمیه ابوالحسن زاده زوارم؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی. "ارائه الگو جهت ارزیابی همراستایی و همگرایی معماری سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران". فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 9 ،3 ، 1398، 173-196. magiran.com/p2039645
Somayye Abolhasan Zade Zoeram; Mohammad Hami ; Vahid Shojaei. "Presenting a model for evaluating of the Alignment and convergence of enterprise architecture of Sports and Youth headquarters, Mazandaran Province", Information and Communication Technology in Educational Sciences, 9, 3, 2019, 173-196. magiran.com/p2039645
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال