ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم مقیمی، منصور جعفربیگلو، مجتبی یمانی، سیدمحمد زمان زاده، حمید کامرانی دلیر، (1398). تطبیق لندفرمی و ارزیابی پتانسیل فعالیت‏ های تکتونیکی و لرزه‏ خیزی بخش شمالی زون گسلی قم- زفره، فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی، 51(108)، 223-243. magiran.com/p2039684
Ebrahim Moghimi , M. Jafar Beglou, Mojtaba Yamani, S.M Zamanzadeh, Hamid Kamrani, (2019). Land-form Matching and Evaluation of the Tectonic and Seismic activities in the Northern Section of Qom-Zefreh Fault Zone, Physical Geography Research Quarterly, 51(108), 223-243. magiran.com/p2039684
ابراهیم مقیمی، منصور جعفربیگلو، مجتبی یمانی، سیدمحمد زمان زاده، حمید کامرانی دلیر، تطبیق لندفرمی و ارزیابی پتانسیل فعالیت‏ های تکتونیکی و لرزه‏ خیزی بخش شمالی زون گسلی قم- زفره. فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی، 1398؛ 51(108): 223-243. magiran.com/p2039684
Ebrahim Moghimi , M. Jafar Beglou, Mojtaba Yamani, S.M Zamanzadeh, Hamid Kamrani, Land-form Matching and Evaluation of the Tectonic and Seismic activities in the Northern Section of Qom-Zefreh Fault Zone, Physical Geography Research Quarterly, 2019; 51(108): 223-243. magiran.com/p2039684
ابراهیم مقیمی، منصور جعفربیگلو، مجتبی یمانی، سیدمحمد زمان زاده، حمید کامرانی دلیر، "تطبیق لندفرمی و ارزیابی پتانسیل فعالیت‏ های تکتونیکی و لرزه‏ خیزی بخش شمالی زون گسلی قم- زفره"، فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی 51، شماره 108 (1398): 223-243. magiran.com/p2039684
Ebrahim Moghimi , M. Jafar Beglou, Mojtaba Yamani, S.M Zamanzadeh, Hamid Kamrani, "Land-form Matching and Evaluation of the Tectonic and Seismic activities in the Northern Section of Qom-Zefreh Fault Zone", Physical Geography Research Quarterly 51, no.108 (2019): 223-243. magiran.com/p2039684
ابراهیم مقیمی، منصور جعفربیگلو، مجتبی یمانی، سیدمحمد زمان زاده، حمید کامرانی دلیر، (1398). 'تطبیق لندفرمی و ارزیابی پتانسیل فعالیت‏ های تکتونیکی و لرزه‏ خیزی بخش شمالی زون گسلی قم- زفره'، فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی، 51(108)، صص.223-243. magiran.com/p2039684
Ebrahim Moghimi , M. Jafar Beglou, Mojtaba Yamani, S.M Zamanzadeh, Hamid Kamrani, (2019). 'Land-form Matching and Evaluation of the Tectonic and Seismic activities in the Northern Section of Qom-Zefreh Fault Zone', Physical Geography Research Quarterly, 51(108), pp.223-243. magiran.com/p2039684
ابراهیم مقیمی؛ منصور جعفربیگلو؛ مجتبی یمانی؛ سیدمحمد زمان زاده؛ حمید کامرانی دلیر. "تطبیق لندفرمی و ارزیابی پتانسیل فعالیت‏ های تکتونیکی و لرزه‏ خیزی بخش شمالی زون گسلی قم- زفره". فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی، 51 ،108 ، 1398، 223-243. magiran.com/p2039684
Ebrahim Moghimi ; M. Jafar Beglou; Mojtaba Yamani; S.M Zamanzadeh; Hamid Kamrani. "Land-form Matching and Evaluation of the Tectonic and Seismic activities in the Northern Section of Qom-Zefreh Fault Zone", Physical Geography Research Quarterly, 51, 108, 2019, 223-243. magiran.com/p2039684
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال