ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصور بیرامی، تورج هاشمی، خدیجه پورمحمود حاجیلاری، سمیه سعیدی دهاقانی، (1398). بررسی تطبیقی مولفه های طرح واره های ناسازگار اولیه در افراد حائز نشانه های غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 14(54)، 41-55. magiran.com/p2039721
Mansoor Bayrami, Touraj Hashemi, Khadijeh Pourmahmoud Hajilary, Somayeh Saeedi Dehagani , (2019). Comparative Study of the Elements of Early Maladaptive Schemas in Non-clinical Anxious, Depressed and Healthy Individuals, Modern psychological research, 14(54), 41-55. magiran.com/p2039721
منصور بیرامی، تورج هاشمی، خدیجه پورمحمود حاجیلاری، سمیه سعیدی دهاقانی، بررسی تطبیقی مولفه های طرح واره های ناسازگار اولیه در افراد حائز نشانه های غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 1398؛ 14(54): 41-55. magiran.com/p2039721
Mansoor Bayrami, Touraj Hashemi, Khadijeh Pourmahmoud Hajilary, Somayeh Saeedi Dehagani , Comparative Study of the Elements of Early Maladaptive Schemas in Non-clinical Anxious, Depressed and Healthy Individuals, Modern psychological research, 2019; 14(54): 41-55. magiran.com/p2039721
منصور بیرامی، تورج هاشمی، خدیجه پورمحمود حاجیلاری، سمیه سعیدی دهاقانی، "بررسی تطبیقی مولفه های طرح واره های ناسازگار اولیه در افراد حائز نشانه های غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم"، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 14، شماره 54 (1398): 41-55. magiran.com/p2039721
Mansoor Bayrami, Touraj Hashemi, Khadijeh Pourmahmoud Hajilary, Somayeh Saeedi Dehagani , "Comparative Study of the Elements of Early Maladaptive Schemas in Non-clinical Anxious, Depressed and Healthy Individuals", Modern psychological research 14, no.54 (2019): 41-55. magiran.com/p2039721
منصور بیرامی، تورج هاشمی، خدیجه پورمحمود حاجیلاری، سمیه سعیدی دهاقانی، (1398). 'بررسی تطبیقی مولفه های طرح واره های ناسازگار اولیه در افراد حائز نشانه های غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم'، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 14(54)، صص.41-55. magiran.com/p2039721
Mansoor Bayrami, Touraj Hashemi, Khadijeh Pourmahmoud Hajilary, Somayeh Saeedi Dehagani , (2019). 'Comparative Study of the Elements of Early Maladaptive Schemas in Non-clinical Anxious, Depressed and Healthy Individuals', Modern psychological research, 14(54), pp.41-55. magiran.com/p2039721
منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ خدیجه پورمحمود حاجیلاری؛ سمیه سعیدی دهاقانی. "بررسی تطبیقی مولفه های طرح واره های ناسازگار اولیه در افراد حائز نشانه های غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم". فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 14 ،54 ، 1398، 41-55. magiran.com/p2039721
Mansoor Bayrami; Touraj Hashemi; Khadijeh Pourmahmoud Hajilary; Somayeh Saeedi Dehagani . "Comparative Study of the Elements of Early Maladaptive Schemas in Non-clinical Anxious, Depressed and Healthy Individuals", Modern psychological research, 14, 54, 2019, 41-55. magiran.com/p2039721
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال