ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ماندانا نیکنام، (1398). اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر بر سرسختی روانشناختی و استرس ادراک شده زنان دارای همسر معتاد، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 14(54)، 231-251. magiran.com/p2039729
Mandana Niknam, (2019). The Effectiveness Intervention Based on Positive Psychology on Perceived Stress and Hardiness on Women with Addicted Spouse, Modern psychological research, 14(54), 231-251. magiran.com/p2039729
ماندانا نیکنام، اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر بر سرسختی روانشناختی و استرس ادراک شده زنان دارای همسر معتاد. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 1398؛ 14(54): 231-251. magiran.com/p2039729
Mandana Niknam, The Effectiveness Intervention Based on Positive Psychology on Perceived Stress and Hardiness on Women with Addicted Spouse, Modern psychological research, 2019; 14(54): 231-251. magiran.com/p2039729
ماندانا نیکنام، "اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر بر سرسختی روانشناختی و استرس ادراک شده زنان دارای همسر معتاد"، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی 14، شماره 54 (1398): 231-251. magiran.com/p2039729
Mandana Niknam, "The Effectiveness Intervention Based on Positive Psychology on Perceived Stress and Hardiness on Women with Addicted Spouse", Modern psychological research 14, no.54 (2019): 231-251. magiran.com/p2039729
ماندانا نیکنام، (1398). 'اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر بر سرسختی روانشناختی و استرس ادراک شده زنان دارای همسر معتاد'، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 14(54)، صص.231-251. magiran.com/p2039729
Mandana Niknam, (2019). 'The Effectiveness Intervention Based on Positive Psychology on Perceived Stress and Hardiness on Women with Addicted Spouse', Modern psychological research, 14(54), pp.231-251. magiran.com/p2039729
ماندانا نیکنام. "اثربخشی مداخله مبتنی بر روانشناسی مثبت نگر بر سرسختی روانشناختی و استرس ادراک شده زنان دارای همسر معتاد". فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، 14 ،54 ، 1398، 231-251. magiran.com/p2039729
Mandana Niknam. "The Effectiveness Intervention Based on Positive Psychology on Perceived Stress and Hardiness on Women with Addicted Spouse", Modern psychological research, 14, 54, 2019, 231-251. magiran.com/p2039729
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال