ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Mehdi Haghdoost, Sanaz Mousavi, Mehdi Khanbabayi Gol, Majid Montazer, (2019). Frequency of Chlamydia trachomatis Infection in Spontaneous Abortion of Infertile Women During First Pregnancy Referred to Tabriz University of Medical Sciences by Nested PCR Method in 2015, International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences, 7(4), 526-530. magiran.com/p2039765
Mehdi Haghdoost, Sanaz Mousavi, Mehdi Khanbabayi Gol, Majid Montazer, Frequency of Chlamydia trachomatis Infection in Spontaneous Abortion of Infertile Women During First Pregnancy Referred to Tabriz University of Medical Sciences by Nested PCR Method in 2015, International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences, 2019; 7(4): 526-530. magiran.com/p2039765
Mehdi Haghdoost, Sanaz Mousavi, Mehdi Khanbabayi Gol, Majid Montazer, "Frequency of Chlamydia trachomatis Infection in Spontaneous Abortion of Infertile Women During First Pregnancy Referred to Tabriz University of Medical Sciences by Nested PCR Method in 2015", International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences 7, no.4 (2019): 526-530. magiran.com/p2039765
Mehdi Haghdoost, Sanaz Mousavi, Mehdi Khanbabayi Gol, Majid Montazer, (2019). 'Frequency of Chlamydia trachomatis Infection in Spontaneous Abortion of Infertile Women During First Pregnancy Referred to Tabriz University of Medical Sciences by Nested PCR Method in 2015', International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences, 7(4), pp.526-530. magiran.com/p2039765
Mehdi Haghdoost; Sanaz Mousavi; Mehdi Khanbabayi Gol; Majid Montazer. "Frequency of Chlamydia trachomatis Infection in Spontaneous Abortion of Infertile Women During First Pregnancy Referred to Tabriz University of Medical Sciences by Nested PCR Method in 2015", International Journal of Women’s Health and Reproduction Sciences, 7, 4, 2019, 526-530. magiran.com/p2039765
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال