ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی فرمانیان، عبدالرحیم رضاپور، (1398). شرک مشرکان مکه از نگاه امامیه و اهل حدیث تا ظهور ابن تیمیه، پژوهشنامه مذاهب اسلامی، 6(11)، 147-168. magiran.com/p2039807
Mahdi Farmanian , Abdul Rahim Rezapur, (2019). Polytheism of Meccan Polytheists from the Viewpoint of Imamiyya and Ahl al-Hadith up to Ibn Taymiyya, Pajouheshname - ye - Mazaheb - e - Eslami, 6(11), 147-168. magiran.com/p2039807
مهدی فرمانیان، عبدالرحیم رضاپور، شرک مشرکان مکه از نگاه امامیه و اهل حدیث تا ظهور ابن تیمیه. پژوهشنامه مذاهب اسلامی، 1398؛ 6(11): 147-168. magiran.com/p2039807
Mahdi Farmanian , Abdul Rahim Rezapur, Polytheism of Meccan Polytheists from the Viewpoint of Imamiyya and Ahl al-Hadith up to Ibn Taymiyya, Pajouheshname - ye - Mazaheb - e - Eslami, 2019; 6(11): 147-168. magiran.com/p2039807
مهدی فرمانیان، عبدالرحیم رضاپور، "شرک مشرکان مکه از نگاه امامیه و اهل حدیث تا ظهور ابن تیمیه"، پژوهشنامه مذاهب اسلامی 6، شماره 11 (1398): 147-168. magiran.com/p2039807
Mahdi Farmanian , Abdul Rahim Rezapur, "Polytheism of Meccan Polytheists from the Viewpoint of Imamiyya and Ahl al-Hadith up to Ibn Taymiyya", Pajouheshname - ye - Mazaheb - e - Eslami 6, no.11 (2019): 147-168. magiran.com/p2039807
مهدی فرمانیان، عبدالرحیم رضاپور، (1398). 'شرک مشرکان مکه از نگاه امامیه و اهل حدیث تا ظهور ابن تیمیه'، پژوهشنامه مذاهب اسلامی، 6(11)، صص.147-168. magiran.com/p2039807
Mahdi Farmanian , Abdul Rahim Rezapur, (2019). 'Polytheism of Meccan Polytheists from the Viewpoint of Imamiyya and Ahl al-Hadith up to Ibn Taymiyya', Pajouheshname - ye - Mazaheb - e - Eslami, 6(11), pp.147-168. magiran.com/p2039807
مهدی فرمانیان؛ عبدالرحیم رضاپور. "شرک مشرکان مکه از نگاه امامیه و اهل حدیث تا ظهور ابن تیمیه". پژوهشنامه مذاهب اسلامی، 6 ،11 ، 1398، 147-168. magiran.com/p2039807
Mahdi Farmanian ; Abdul Rahim Rezapur. "Polytheism of Meccan Polytheists from the Viewpoint of Imamiyya and Ahl al-Hadith up to Ibn Taymiyya", Pajouheshname - ye - Mazaheb - e - Eslami, 6, 11, 2019, 147-168. magiran.com/p2039807
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال