ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیرین محمدخان، پریسا پیرانی، سمانه ریاهی، فاطمه گراوند، مهران مقصودی، (1398). بررسی عوامل موثر بر مخاطره زمین لغزش های بالادست سد لتیان با استفاده از روش های ارزیابی آنتروپی و فازی، نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی، 7(28)، 1-17. magiran.com/p2039937
Mehran Maghsudi, (2019). Assessment of the Effective Risk Factors of Landslides in the Latian Dam using Entropy and Fuzzy Assessment Methods, Journal of Geography and Environmental Hazards, 7(28), 1-17. magiran.com/p2039937
شیرین محمدخان، پریسا پیرانی، سمانه ریاهی، فاطمه گراوند، مهران مقصودی، بررسی عوامل موثر بر مخاطره زمین لغزش های بالادست سد لتیان با استفاده از روش های ارزیابی آنتروپی و فازی. نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی، 1398؛ 7(28): 1-17. magiran.com/p2039937
Mehran Maghsudi, Assessment of the Effective Risk Factors of Landslides in the Latian Dam using Entropy and Fuzzy Assessment Methods, Journal of Geography and Environmental Hazards, 2019; 7(28): 1-17. magiran.com/p2039937
شیرین محمدخان، پریسا پیرانی، سمانه ریاهی، فاطمه گراوند، مهران مقصودی، "بررسی عوامل موثر بر مخاطره زمین لغزش های بالادست سد لتیان با استفاده از روش های ارزیابی آنتروپی و فازی"، نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی 7، شماره 28 (1398): 1-17. magiran.com/p2039937
Mehran Maghsudi, "Assessment of the Effective Risk Factors of Landslides in the Latian Dam using Entropy and Fuzzy Assessment Methods", Journal of Geography and Environmental Hazards 7, no.28 (2019): 1-17. magiran.com/p2039937
شیرین محمدخان، پریسا پیرانی، سمانه ریاهی، فاطمه گراوند، مهران مقصودی، (1398). 'بررسی عوامل موثر بر مخاطره زمین لغزش های بالادست سد لتیان با استفاده از روش های ارزیابی آنتروپی و فازی'، نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی، 7(28)، صص.1-17. magiran.com/p2039937
Mehran Maghsudi, (2019). 'Assessment of the Effective Risk Factors of Landslides in the Latian Dam using Entropy and Fuzzy Assessment Methods', Journal of Geography and Environmental Hazards, 7(28), pp.1-17. magiran.com/p2039937
شیرین محمدخان؛ پریسا پیرانی؛ سمانه ریاهی؛ فاطمه گراوند؛ مهران مقصودی. "بررسی عوامل موثر بر مخاطره زمین لغزش های بالادست سد لتیان با استفاده از روش های ارزیابی آنتروپی و فازی". نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی، 7 ،28 ، 1398، 1-17. magiran.com/p2039937
Mehran Maghsudi. "Assessment of the Effective Risk Factors of Landslides in the Latian Dam using Entropy and Fuzzy Assessment Methods", Journal of Geography and Environmental Hazards, 7, 28, 2019, 1-17. magiran.com/p2039937
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال