ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر عنابستانی، مریم نادری، (1398). بررسی چالش های مدیریت منابع محیطی در مناطق روستایی (نمونه موردی: شهرستان بینالود)، نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی، 7(28)، 53-70. magiran.com/p2039940
Aliakbar Anabestani, (2019). The Survey of Challenges of Environmental Resources Management in Rural Areas (Case Study: Binaloud County), Journal of Geography and Environmental Hazards, 7(28), 53-70. magiran.com/p2039940
علی اکبر عنابستانی، مریم نادری، بررسی چالش های مدیریت منابع محیطی در مناطق روستایی (نمونه موردی: شهرستان بینالود). نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی، 1398؛ 7(28): 53-70. magiran.com/p2039940
Aliakbar Anabestani, The Survey of Challenges of Environmental Resources Management in Rural Areas (Case Study: Binaloud County), Journal of Geography and Environmental Hazards, 2019; 7(28): 53-70. magiran.com/p2039940
علی اکبر عنابستانی، مریم نادری، "بررسی چالش های مدیریت منابع محیطی در مناطق روستایی (نمونه موردی: شهرستان بینالود)"، نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی 7، شماره 28 (1398): 53-70. magiran.com/p2039940
Aliakbar Anabestani, "The Survey of Challenges of Environmental Resources Management in Rural Areas (Case Study: Binaloud County)", Journal of Geography and Environmental Hazards 7, no.28 (2019): 53-70. magiran.com/p2039940
علی اکبر عنابستانی، مریم نادری، (1398). 'بررسی چالش های مدیریت منابع محیطی در مناطق روستایی (نمونه موردی: شهرستان بینالود)'، نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی، 7(28)، صص.53-70. magiran.com/p2039940
Aliakbar Anabestani, (2019). 'The Survey of Challenges of Environmental Resources Management in Rural Areas (Case Study: Binaloud County)', Journal of Geography and Environmental Hazards, 7(28), pp.53-70. magiran.com/p2039940
علی اکبر عنابستانی؛ مریم نادری. "بررسی چالش های مدیریت منابع محیطی در مناطق روستایی (نمونه موردی: شهرستان بینالود)". نشریه جغرافیا و مخاطرات محیطی، 7 ،28 ، 1398، 53-70. magiran.com/p2039940
Aliakbar Anabestani. "The Survey of Challenges of Environmental Resources Management in Rural Areas (Case Study: Binaloud County)", Journal of Geography and Environmental Hazards, 7, 28, 2019, 53-70. magiran.com/p2039940
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال