ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مهدی بحرالعلوم، پروانه شمسی، (1398). بررسی تاثیر کیفیت افشاء سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 61، 131-155. magiran.com/p2039950
Mohammad Mahdi Bahrololoum , Parvaneh Shamsi, (2019). Studying the effect of intellectual capital disclosure quality on equity cost of capital of companies listed on Tehran stock exchange, Journal of Empirical Studies in Financial Accounting, 61, 131-155. magiran.com/p2039950
محمد مهدی بحرالعلوم، پروانه شمسی، بررسی تاثیر کیفیت افشاء سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 1398؛ 61: 131-155. magiran.com/p2039950
Mohammad Mahdi Bahrololoum , Parvaneh Shamsi, Studying the effect of intellectual capital disclosure quality on equity cost of capital of companies listed on Tehran stock exchange, Journal of Empirical Studies in Financial Accounting, 2019; 61: 131-155. magiran.com/p2039950
محمد مهدی بحرالعلوم، پروانه شمسی، "بررسی تاثیر کیفیت افشاء سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی ،61 (1398): 131-155. magiran.com/p2039950
Mohammad Mahdi Bahrololoum , Parvaneh Shamsi, "Studying the effect of intellectual capital disclosure quality on equity cost of capital of companies listed on Tehran stock exchange", Journal of Empirical Studies in Financial Accounting no. 61 (2019): 131-155. magiran.com/p2039950
محمد مهدی بحرالعلوم، پروانه شمسی، (1398). 'بررسی تاثیر کیفیت افشاء سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران'، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 61، صص.131-155. magiran.com/p2039950
Mohammad Mahdi Bahrololoum , Parvaneh Shamsi, (2019). 'Studying the effect of intellectual capital disclosure quality on equity cost of capital of companies listed on Tehran stock exchange', Journal of Empirical Studies in Financial Accounting, 61, pp.131-155. magiran.com/p2039950
محمد مهدی بحرالعلوم؛ پروانه شمسی. "بررسی تاثیر کیفیت افشاء سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 61 ، 1398، 131-155. magiran.com/p2039950
Mohammad Mahdi Bahrololoum ; Parvaneh Shamsi. "Studying the effect of intellectual capital disclosure quality on equity cost of capital of companies listed on Tehran stock exchange", Journal of Empirical Studies in Financial Accounting, 61, 2019, 131-155. magiran.com/p2039950
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال