ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کرامت الله زیاری، حمید رخساری، (1398). اولویت بندی و دسته بندی جاذبه های توریستی بر اساس ترجیحات گردشگران با روش تحلیل چند متغیره co-plot (نمونه موردی: شهر یزد)، نشریه گردشگری شهری، 6(3)، 17-31. magiran.com/p2040189
keramatollah ziari, Hamid Rokhsari, (2019). Title: Prioritization and categorization of tourist attractions based on tourists preferences with co-plot multivariate analysis (Case study: Yazd city), journal of urban tourism, 6(3), 17-31. magiran.com/p2040189
کرامت الله زیاری، حمید رخساری، اولویت بندی و دسته بندی جاذبه های توریستی بر اساس ترجیحات گردشگران با روش تحلیل چند متغیره co-plot (نمونه موردی: شهر یزد). نشریه گردشگری شهری، 1398؛ 6(3): 17-31. magiran.com/p2040189
keramatollah ziari, Hamid Rokhsari, Title: Prioritization and categorization of tourist attractions based on tourists preferences with co-plot multivariate analysis (Case study: Yazd city), journal of urban tourism, 2019; 6(3): 17-31. magiran.com/p2040189
کرامت الله زیاری، حمید رخساری، "اولویت بندی و دسته بندی جاذبه های توریستی بر اساس ترجیحات گردشگران با روش تحلیل چند متغیره co-plot (نمونه موردی: شهر یزد)"، نشریه گردشگری شهری 6، شماره 3 (1398): 17-31. magiran.com/p2040189
keramatollah ziari, Hamid Rokhsari, "Title: Prioritization and categorization of tourist attractions based on tourists preferences with co-plot multivariate analysis (Case study: Yazd city)", journal of urban tourism 6, no.3 (2019): 17-31. magiran.com/p2040189
کرامت الله زیاری، حمید رخساری، (1398). 'اولویت بندی و دسته بندی جاذبه های توریستی بر اساس ترجیحات گردشگران با روش تحلیل چند متغیره co-plot (نمونه موردی: شهر یزد)'، نشریه گردشگری شهری، 6(3)، صص.17-31. magiran.com/p2040189
keramatollah ziari, Hamid Rokhsari, (2019). 'Title: Prioritization and categorization of tourist attractions based on tourists preferences with co-plot multivariate analysis (Case study: Yazd city)', journal of urban tourism, 6(3), pp.17-31. magiran.com/p2040189
کرامت الله زیاری؛ حمید رخساری. "اولویت بندی و دسته بندی جاذبه های توریستی بر اساس ترجیحات گردشگران با روش تحلیل چند متغیره co-plot (نمونه موردی: شهر یزد)". نشریه گردشگری شهری، 6 ،3 ، 1398، 17-31. magiran.com/p2040189
keramatollah ziari; Hamid Rokhsari. "Title: Prioritization and categorization of tourist attractions based on tourists preferences with co-plot multivariate analysis (Case study: Yazd city)", journal of urban tourism, 6, 3, 2019, 17-31. magiran.com/p2040189
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال