ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید مصطفی صالحی، عماد اسحاقیه فیروزآبادی، محمد مهدی رشیدی، (1398). سنجش پتانسیل ظرفیت های بازآفرینی فرهنگ مبنا در محله فهادان یزد با هدف توسعه گردشگری در محله، نشریه گردشگری شهری، 6(3)، 59-74. magiran.com/p2040191
Seyed Mostafa Salehi , Emad Eshaghiye Firoozabadi, Mohamad Mehdi Rashidi, (2019). Assessing the potential of culture-led regeneration in Fahadan district of Yazdwith the aim of developing tourism in the district, journal of urban tourism, 6(3), 59-74. magiran.com/p2040191
سید مصطفی صالحی، عماد اسحاقیه فیروزآبادی، محمد مهدی رشیدی، سنجش پتانسیل ظرفیت های بازآفرینی فرهنگ مبنا در محله فهادان یزد با هدف توسعه گردشگری در محله. نشریه گردشگری شهری، 1398؛ 6(3): 59-74. magiran.com/p2040191
Seyed Mostafa Salehi , Emad Eshaghiye Firoozabadi, Mohamad Mehdi Rashidi, Assessing the potential of culture-led regeneration in Fahadan district of Yazdwith the aim of developing tourism in the district, journal of urban tourism, 2019; 6(3): 59-74. magiran.com/p2040191
سید مصطفی صالحی، عماد اسحاقیه فیروزآبادی، محمد مهدی رشیدی، "سنجش پتانسیل ظرفیت های بازآفرینی فرهنگ مبنا در محله فهادان یزد با هدف توسعه گردشگری در محله"، نشریه گردشگری شهری 6، شماره 3 (1398): 59-74. magiran.com/p2040191
Seyed Mostafa Salehi , Emad Eshaghiye Firoozabadi, Mohamad Mehdi Rashidi, "Assessing the potential of culture-led regeneration in Fahadan district of Yazdwith the aim of developing tourism in the district", journal of urban tourism 6, no.3 (2019): 59-74. magiran.com/p2040191
سید مصطفی صالحی، عماد اسحاقیه فیروزآبادی، محمد مهدی رشیدی، (1398). 'سنجش پتانسیل ظرفیت های بازآفرینی فرهنگ مبنا در محله فهادان یزد با هدف توسعه گردشگری در محله'، نشریه گردشگری شهری، 6(3)، صص.59-74. magiran.com/p2040191
Seyed Mostafa Salehi , Emad Eshaghiye Firoozabadi, Mohamad Mehdi Rashidi, (2019). 'Assessing the potential of culture-led regeneration in Fahadan district of Yazdwith the aim of developing tourism in the district', journal of urban tourism, 6(3), pp.59-74. magiran.com/p2040191
سید مصطفی صالحی؛ عماد اسحاقیه فیروزآبادی؛ محمد مهدی رشیدی. "سنجش پتانسیل ظرفیت های بازآفرینی فرهنگ مبنا در محله فهادان یزد با هدف توسعه گردشگری در محله". نشریه گردشگری شهری، 6 ،3 ، 1398، 59-74. magiran.com/p2040191
Seyed Mostafa Salehi ; Emad Eshaghiye Firoozabadi; Mohamad Mehdi Rashidi. "Assessing the potential of culture-led regeneration in Fahadan district of Yazdwith the aim of developing tourism in the district", journal of urban tourism, 6, 3, 2019, 59-74. magiran.com/p2040191
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال