ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی پاشازاده، حسین نظم فر، بختیار عزت پناه، (1398). مدل سازی معادلات ساختاری موانع و چالش های توسعه گردشگری تاریخی-فرهنگی از دیدگاه جامعه محلی (مطالعه موردی : آرامگاه شمس تبریزی در خوی)، نشریه گردشگری شهری، 6(3)، 107-124. magiran.com/p2040193
Mehdi Pashazadeh, Bakhtyar Ezatpanah, Hosein Nazmfar, (2019). Structural Equilibrium Modeling Barriers and Challenges of Development of Historical-Cultural Tourism from the Viewpoint of the Local Community(Case study: Shams Tabrizi's Tomb in Khoy), journal of urban tourism, 6(3), 107-124. magiran.com/p2040193
مهدی پاشازاده، حسین نظم فر، بختیار عزت پناه، مدل سازی معادلات ساختاری موانع و چالش های توسعه گردشگری تاریخی-فرهنگی از دیدگاه جامعه محلی (مطالعه موردی : آرامگاه شمس تبریزی در خوی). نشریه گردشگری شهری، 1398؛ 6(3): 107-124. magiran.com/p2040193
Mehdi Pashazadeh, Bakhtyar Ezatpanah, Hosein Nazmfar, Structural Equilibrium Modeling Barriers and Challenges of Development of Historical-Cultural Tourism from the Viewpoint of the Local Community(Case study: Shams Tabrizi's Tomb in Khoy), journal of urban tourism, 2019; 6(3): 107-124. magiran.com/p2040193
مهدی پاشازاده، حسین نظم فر، بختیار عزت پناه، "مدل سازی معادلات ساختاری موانع و چالش های توسعه گردشگری تاریخی-فرهنگی از دیدگاه جامعه محلی (مطالعه موردی : آرامگاه شمس تبریزی در خوی)"، نشریه گردشگری شهری 6، شماره 3 (1398): 107-124. magiran.com/p2040193
Mehdi Pashazadeh, Bakhtyar Ezatpanah, Hosein Nazmfar, "Structural Equilibrium Modeling Barriers and Challenges of Development of Historical-Cultural Tourism from the Viewpoint of the Local Community(Case study: Shams Tabrizi's Tomb in Khoy)", journal of urban tourism 6, no.3 (2019): 107-124. magiran.com/p2040193
مهدی پاشازاده، حسین نظم فر، بختیار عزت پناه، (1398). 'مدل سازی معادلات ساختاری موانع و چالش های توسعه گردشگری تاریخی-فرهنگی از دیدگاه جامعه محلی (مطالعه موردی : آرامگاه شمس تبریزی در خوی)'، نشریه گردشگری شهری، 6(3)، صص.107-124. magiran.com/p2040193
Mehdi Pashazadeh, Bakhtyar Ezatpanah, Hosein Nazmfar, (2019). 'Structural Equilibrium Modeling Barriers and Challenges of Development of Historical-Cultural Tourism from the Viewpoint of the Local Community(Case study: Shams Tabrizi's Tomb in Khoy)', journal of urban tourism, 6(3), pp.107-124. magiran.com/p2040193
مهدی پاشازاده؛ حسین نظم فر؛ بختیار عزت پناه. "مدل سازی معادلات ساختاری موانع و چالش های توسعه گردشگری تاریخی-فرهنگی از دیدگاه جامعه محلی (مطالعه موردی : آرامگاه شمس تبریزی در خوی)". نشریه گردشگری شهری، 6 ،3 ، 1398، 107-124. magiran.com/p2040193
Mehdi Pashazadeh; Bakhtyar Ezatpanah; Hosein Nazmfar. "Structural Equilibrium Modeling Barriers and Challenges of Development of Historical-Cultural Tourism from the Viewpoint of the Local Community(Case study: Shams Tabrizi's Tomb in Khoy)", journal of urban tourism, 6, 3, 2019, 107-124. magiran.com/p2040193
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال