ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی رضا صادقی، محمد امین دهقانی، مسعود دادگر، (1398). رتبه بندی عوامل موثر بر میزان رضایتمندی گردشگری شهری با استفاده از مدل کانو، مطالعه موردی: شهر شیراز، نشریه گردشگری شهری، 6(3)، 139-151. magiran.com/p2040195
Alireza Sadeghi , Mohammad Amin Dehghani, Masud Dadgar, (2019). Ranking of the Factors Affecting Urban Tourism Satisfaction Using Kano Model, Case Study: Shiraz City, journal of urban tourism, 6(3), 139-151. magiran.com/p2040195
علی رضا صادقی، محمد امین دهقانی، مسعود دادگر، رتبه بندی عوامل موثر بر میزان رضایتمندی گردشگری شهری با استفاده از مدل کانو، مطالعه موردی: شهر شیراز. نشریه گردشگری شهری، 1398؛ 6(3): 139-151. magiran.com/p2040195
Alireza Sadeghi , Mohammad Amin Dehghani, Masud Dadgar, Ranking of the Factors Affecting Urban Tourism Satisfaction Using Kano Model, Case Study: Shiraz City, journal of urban tourism, 2019; 6(3): 139-151. magiran.com/p2040195
علی رضا صادقی، محمد امین دهقانی، مسعود دادگر، "رتبه بندی عوامل موثر بر میزان رضایتمندی گردشگری شهری با استفاده از مدل کانو، مطالعه موردی: شهر شیراز"، نشریه گردشگری شهری 6، شماره 3 (1398): 139-151. magiran.com/p2040195
Alireza Sadeghi , Mohammad Amin Dehghani, Masud Dadgar, "Ranking of the Factors Affecting Urban Tourism Satisfaction Using Kano Model, Case Study: Shiraz City", journal of urban tourism 6, no.3 (2019): 139-151. magiran.com/p2040195
علی رضا صادقی، محمد امین دهقانی، مسعود دادگر، (1398). 'رتبه بندی عوامل موثر بر میزان رضایتمندی گردشگری شهری با استفاده از مدل کانو، مطالعه موردی: شهر شیراز'، نشریه گردشگری شهری، 6(3)، صص.139-151. magiran.com/p2040195
Alireza Sadeghi , Mohammad Amin Dehghani, Masud Dadgar, (2019). 'Ranking of the Factors Affecting Urban Tourism Satisfaction Using Kano Model, Case Study: Shiraz City', journal of urban tourism, 6(3), pp.139-151. magiran.com/p2040195
علی رضا صادقی؛ محمد امین دهقانی؛ مسعود دادگر. "رتبه بندی عوامل موثر بر میزان رضایتمندی گردشگری شهری با استفاده از مدل کانو، مطالعه موردی: شهر شیراز". نشریه گردشگری شهری، 6 ،3 ، 1398، 139-151. magiran.com/p2040195
Alireza Sadeghi ; Mohammad Amin Dehghani; Masud Dadgar. "Ranking of the Factors Affecting Urban Tourism Satisfaction Using Kano Model, Case Study: Shiraz City", journal of urban tourism, 6, 3, 2019, 139-151. magiran.com/p2040195
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال