ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادر شوهانی، (1398). سنجش و رتبه بندی شهرستانهای استان کرمانشاه از لحاظ زیرساخت های گردشگری با استفاده از مدل WASPAS، نشریه گردشگری شهری، 6(3)، 153-166. magiran.com/p2040197
Nader Shohani , (2019). Measurement and ranking of cities in Kermanshah province in terms of tourism infrastructure using the WASPAS model, journal of urban tourism, 6(3), 153-166. magiran.com/p2040197
نادر شوهانی، سنجش و رتبه بندی شهرستانهای استان کرمانشاه از لحاظ زیرساخت های گردشگری با استفاده از مدل WASPAS. نشریه گردشگری شهری، 1398؛ 6(3): 153-166. magiran.com/p2040197
Nader Shohani , Measurement and ranking of cities in Kermanshah province in terms of tourism infrastructure using the WASPAS model, journal of urban tourism, 2019; 6(3): 153-166. magiran.com/p2040197
نادر شوهانی، "سنجش و رتبه بندی شهرستانهای استان کرمانشاه از لحاظ زیرساخت های گردشگری با استفاده از مدل WASPAS"، نشریه گردشگری شهری 6، شماره 3 (1398): 153-166. magiran.com/p2040197
Nader Shohani , "Measurement and ranking of cities in Kermanshah province in terms of tourism infrastructure using the WASPAS model", journal of urban tourism 6, no.3 (2019): 153-166. magiran.com/p2040197
نادر شوهانی، (1398). 'سنجش و رتبه بندی شهرستانهای استان کرمانشاه از لحاظ زیرساخت های گردشگری با استفاده از مدل WASPAS'، نشریه گردشگری شهری، 6(3)، صص.153-166. magiran.com/p2040197
Nader Shohani , (2019). 'Measurement and ranking of cities in Kermanshah province in terms of tourism infrastructure using the WASPAS model', journal of urban tourism, 6(3), pp.153-166. magiran.com/p2040197
نادر شوهانی. "سنجش و رتبه بندی شهرستانهای استان کرمانشاه از لحاظ زیرساخت های گردشگری با استفاده از مدل WASPAS". نشریه گردشگری شهری، 6 ،3 ، 1398، 153-166. magiran.com/p2040197
Nader Shohani . "Measurement and ranking of cities in Kermanshah province in terms of tourism infrastructure using the WASPAS model", journal of urban tourism, 6, 3, 2019, 153-166. magiran.com/p2040197
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال