ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاظم فکری راد، حسین باقری، محمدرضا هدایتی، (1396). بازکنکاشی نو درمورد نقش تیپ ویژه شهدای سپاه در عملیات آزادسازی منطقه پیرانشهر سردشت در سال 1361، نشریه مدیریت و پژوهش های دفاعی، 16(85)، 15-49. magiran.com/p2040229
Kazem Fekrirad , Hosein Bagheri, Mohammad Reza Hedaiati, (2017). A New Reinvestigation of the Role of the “Shohadaye Sepah” Special Brigade in the Operation of Liberating Piranshahr - Sardasht Region in 1982, , 16(85), 15-49. magiran.com/p2040229
کاظم فکری راد، حسین باقری، محمدرضا هدایتی، بازکنکاشی نو درمورد نقش تیپ ویژه شهدای سپاه در عملیات آزادسازی منطقه پیرانشهر سردشت در سال 1361. نشریه مدیریت و پژوهش های دفاعی، 1396؛ 16(85): 15-49. magiran.com/p2040229
Kazem Fekrirad , Hosein Bagheri, Mohammad Reza Hedaiati, A New Reinvestigation of the Role of the “Shohadaye Sepah” Special Brigade in the Operation of Liberating Piranshahr - Sardasht Region in 1982, , 2017; 16(85): 15-49. magiran.com/p2040229
کاظم فکری راد، حسین باقری، محمدرضا هدایتی، "بازکنکاشی نو درمورد نقش تیپ ویژه شهدای سپاه در عملیات آزادسازی منطقه پیرانشهر سردشت در سال 1361"، نشریه مدیریت و پژوهش های دفاعی 16، شماره 85 (1396): 15-49. magiran.com/p2040229
Kazem Fekrirad , Hosein Bagheri, Mohammad Reza Hedaiati, "A New Reinvestigation of the Role of the “Shohadaye Sepah” Special Brigade in the Operation of Liberating Piranshahr - Sardasht Region in 1982", 16, no.85 (2017): 15-49. magiran.com/p2040229
کاظم فکری راد، حسین باقری، محمدرضا هدایتی، (1396). 'بازکنکاشی نو درمورد نقش تیپ ویژه شهدای سپاه در عملیات آزادسازی منطقه پیرانشهر سردشت در سال 1361'، نشریه مدیریت و پژوهش های دفاعی، 16(85)، صص.15-49. magiran.com/p2040229
Kazem Fekrirad , Hosein Bagheri, Mohammad Reza Hedaiati, (2017). 'A New Reinvestigation of the Role of the “Shohadaye Sepah” Special Brigade in the Operation of Liberating Piranshahr - Sardasht Region in 1982', , 16(85), pp.15-49. magiran.com/p2040229
کاظم فکری راد؛ حسین باقری؛ محمدرضا هدایتی. "بازکنکاشی نو درمورد نقش تیپ ویژه شهدای سپاه در عملیات آزادسازی منطقه پیرانشهر سردشت در سال 1361". نشریه مدیریت و پژوهش های دفاعی، 16 ،85 ، 1396، 15-49. magiran.com/p2040229
Kazem Fekrirad ; Hosein Bagheri; Mohammad Reza Hedaiati. "A New Reinvestigation of the Role of the “Shohadaye Sepah” Special Brigade in the Operation of Liberating Piranshahr - Sardasht Region in 1982", , 16, 85, 2017, 15-49. magiran.com/p2040229
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال