ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد کافی، جعفر نباتی، آرمین اسکوییان، احسان اسکوییان، جواد شباهنگ، (1398). بررسی تاثیر کودهای زیستی بر کیفیت، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum)، نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، 9(2)، 65-84. magiran.com/p2040305
Mohammad Kafi, Jafar Nabati , Armin Oskoueian, Ehsan Oskoueian, Javad Shabahang, (2019). Evaluation of biofertilizers on quality, yield and yield components of two potato (Solanum tuberosum) cultivars, Soil Management and Sustainable Production, 9(2), 65-84. magiran.com/p2040305
محمد کافی، جعفر نباتی، آرمین اسکوییان، احسان اسکوییان، جواد شباهنگ، بررسی تاثیر کودهای زیستی بر کیفیت، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum). نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، 1398؛ 9(2): 65-84. magiran.com/p2040305
Mohammad Kafi, Jafar Nabati , Armin Oskoueian, Ehsan Oskoueian, Javad Shabahang, Evaluation of biofertilizers on quality, yield and yield components of two potato (Solanum tuberosum) cultivars, Soil Management and Sustainable Production, 2019; 9(2): 65-84. magiran.com/p2040305
محمد کافی، جعفر نباتی، آرمین اسکوییان، احسان اسکوییان، جواد شباهنگ، "بررسی تاثیر کودهای زیستی بر کیفیت، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum)"، نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار 9، شماره 2 (1398): 65-84. magiran.com/p2040305
Mohammad Kafi, Jafar Nabati , Armin Oskoueian, Ehsan Oskoueian, Javad Shabahang, "Evaluation of biofertilizers on quality, yield and yield components of two potato (Solanum tuberosum) cultivars", Soil Management and Sustainable Production 9, no.2 (2019): 65-84. magiran.com/p2040305
محمد کافی، جعفر نباتی، آرمین اسکوییان، احسان اسکوییان، جواد شباهنگ، (1398). 'بررسی تاثیر کودهای زیستی بر کیفیت، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum)'، نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، 9(2)، صص.65-84. magiran.com/p2040305
Mohammad Kafi, Jafar Nabati , Armin Oskoueian, Ehsan Oskoueian, Javad Shabahang, (2019). 'Evaluation of biofertilizers on quality, yield and yield components of two potato (Solanum tuberosum) cultivars', Soil Management and Sustainable Production, 9(2), pp.65-84. magiran.com/p2040305
محمد کافی؛ جعفر نباتی؛ آرمین اسکوییان؛ احسان اسکوییان؛ جواد شباهنگ. "بررسی تاثیر کودهای زیستی بر کیفیت، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum)". نشریه مدیریت خاک و تولید پایدار، 9 ،2 ، 1398، 65-84. magiran.com/p2040305
Mohammad Kafi; Jafar Nabati ; Armin Oskoueian; Ehsan Oskoueian; Javad Shabahang. "Evaluation of biofertilizers on quality, yield and yield components of two potato (Solanum tuberosum) cultivars", Soil Management and Sustainable Production, 9, 2, 2019, 65-84. magiran.com/p2040305
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال