ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدیه گراوند، حمیدرضا بخشنده فرد، علی سجادی، (1398). مقایسه ریزساختار و تکنیک ساخت چهار شئ برنزی به دست آمده از حفاری های دو محوطه تپه فرودگاه و سنگتراشان خرم آباد، مجله مطالعات باستان شناسی، 11(2)، 245-260. magiran.com/p2040324
Mahdie Geravand , Hamidreza Bakhshandehfard, Ali Sajjadi, (2019). A Study on the Manufacturing Techniques of Bronze Objects from Tepee Foroodgah and Sangtarashan Ancient sites of Khorramabad, Luristan, Journal of Archaeological Studies, 11(2), 245-260. magiran.com/p2040324
مهدیه گراوند، حمیدرضا بخشنده فرد، علی سجادی، مقایسه ریزساختار و تکنیک ساخت چهار شئ برنزی به دست آمده از حفاری های دو محوطه تپه فرودگاه و سنگتراشان خرم آباد. مجله مطالعات باستان شناسی، 1398؛ 11(2): 245-260. magiran.com/p2040324
Mahdie Geravand , Hamidreza Bakhshandehfard, Ali Sajjadi, A Study on the Manufacturing Techniques of Bronze Objects from Tepee Foroodgah and Sangtarashan Ancient sites of Khorramabad, Luristan, Journal of Archaeological Studies, 2019; 11(2): 245-260. magiran.com/p2040324
مهدیه گراوند، حمیدرضا بخشنده فرد، علی سجادی، "مقایسه ریزساختار و تکنیک ساخت چهار شئ برنزی به دست آمده از حفاری های دو محوطه تپه فرودگاه و سنگتراشان خرم آباد"، مجله مطالعات باستان شناسی 11، شماره 2 (1398): 245-260. magiran.com/p2040324
Mahdie Geravand , Hamidreza Bakhshandehfard, Ali Sajjadi, "A Study on the Manufacturing Techniques of Bronze Objects from Tepee Foroodgah and Sangtarashan Ancient sites of Khorramabad, Luristan", Journal of Archaeological Studies 11, no.2 (2019): 245-260. magiran.com/p2040324
مهدیه گراوند، حمیدرضا بخشنده فرد، علی سجادی، (1398). 'مقایسه ریزساختار و تکنیک ساخت چهار شئ برنزی به دست آمده از حفاری های دو محوطه تپه فرودگاه و سنگتراشان خرم آباد'، مجله مطالعات باستان شناسی، 11(2)، صص.245-260. magiran.com/p2040324
Mahdie Geravand , Hamidreza Bakhshandehfard, Ali Sajjadi, (2019). 'A Study on the Manufacturing Techniques of Bronze Objects from Tepee Foroodgah and Sangtarashan Ancient sites of Khorramabad, Luristan', Journal of Archaeological Studies, 11(2), pp.245-260. magiran.com/p2040324
مهدیه گراوند؛ حمیدرضا بخشنده فرد؛ علی سجادی. "مقایسه ریزساختار و تکنیک ساخت چهار شئ برنزی به دست آمده از حفاری های دو محوطه تپه فرودگاه و سنگتراشان خرم آباد". مجله مطالعات باستان شناسی، 11 ،2 ، 1398، 245-260. magiran.com/p2040324
Mahdie Geravand ; Hamidreza Bakhshandehfard; Ali Sajjadi. "A Study on the Manufacturing Techniques of Bronze Objects from Tepee Foroodgah and Sangtarashan Ancient sites of Khorramabad, Luristan", Journal of Archaeological Studies, 11, 2, 2019, 245-260. magiran.com/p2040324
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال