ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
داریوش قربانیان، احسان زندی اصفهان، فرزانه بهادری، (1398). بررسی و مقایسه توان تولید بیواتانول از بیوماس و ذخایر کربوهیدرات های ساختاری و غیرساختاری گونه های Suaeda vermiculata، Halocnemum strobilaceum و Seidlitzia rosmarinus، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 26(2)، 340-351. magiran.com/p2040513
Daryoush Ghorbanian, Ehsan Zandi Esfahan, Farzaneh Bahadori, (2019). Investigation and comparison of bioethanol production potential From biomass and Structural and non-structural carbohydrate reserves of speciesSuaeda vermiculata, Halocnemum strobilaceum and Seidlitzia rosmarinus, Iranian Journal of Range and Desert Research, 26(2), 340-351. magiran.com/p2040513
داریوش قربانیان، احسان زندی اصفهان، فرزانه بهادری، بررسی و مقایسه توان تولید بیواتانول از بیوماس و ذخایر کربوهیدرات های ساختاری و غیرساختاری گونه های Suaeda vermiculata، Halocnemum strobilaceum و Seidlitzia rosmarinus. فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 1398؛ 26(2): 340-351. magiran.com/p2040513
Daryoush Ghorbanian, Ehsan Zandi Esfahan, Farzaneh Bahadori, Investigation and comparison of bioethanol production potential From biomass and Structural and non-structural carbohydrate reserves of speciesSuaeda vermiculata, Halocnemum strobilaceum and Seidlitzia rosmarinus, Iranian Journal of Range and Desert Research, 2019; 26(2): 340-351. magiran.com/p2040513
داریوش قربانیان، احسان زندی اصفهان، فرزانه بهادری، "بررسی و مقایسه توان تولید بیواتانول از بیوماس و ذخایر کربوهیدرات های ساختاری و غیرساختاری گونه های Suaeda vermiculata، Halocnemum strobilaceum و Seidlitzia rosmarinus"، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران 26، شماره 2 (1398): 340-351. magiran.com/p2040513
Daryoush Ghorbanian, Ehsan Zandi Esfahan, Farzaneh Bahadori, "Investigation and comparison of bioethanol production potential From biomass and Structural and non-structural carbohydrate reserves of speciesSuaeda vermiculata, Halocnemum strobilaceum and Seidlitzia rosmarinus", Iranian Journal of Range and Desert Research 26, no.2 (2019): 340-351. magiran.com/p2040513
داریوش قربانیان، احسان زندی اصفهان، فرزانه بهادری، (1398). 'بررسی و مقایسه توان تولید بیواتانول از بیوماس و ذخایر کربوهیدرات های ساختاری و غیرساختاری گونه های Suaeda vermiculata، Halocnemum strobilaceum و Seidlitzia rosmarinus'، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 26(2)، صص.340-351. magiran.com/p2040513
Daryoush Ghorbanian, Ehsan Zandi Esfahan, Farzaneh Bahadori, (2019). 'Investigation and comparison of bioethanol production potential From biomass and Structural and non-structural carbohydrate reserves of speciesSuaeda vermiculata, Halocnemum strobilaceum and Seidlitzia rosmarinus', Iranian Journal of Range and Desert Research, 26(2), pp.340-351. magiran.com/p2040513
داریوش قربانیان؛ احسان زندی اصفهان؛ فرزانه بهادری. "بررسی و مقایسه توان تولید بیواتانول از بیوماس و ذخایر کربوهیدرات های ساختاری و غیرساختاری گونه های Suaeda vermiculata، Halocnemum strobilaceum و Seidlitzia rosmarinus". فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 26 ،2 ، 1398، 340-351. magiran.com/p2040513
Daryoush Ghorbanian; Ehsan Zandi Esfahan; Farzaneh Bahadori. "Investigation and comparison of bioethanol production potential From biomass and Structural and non-structural carbohydrate reserves of speciesSuaeda vermiculata, Halocnemum strobilaceum and Seidlitzia rosmarinus", Iranian Journal of Range and Desert Research, 26, 2, 2019, 340-351. magiran.com/p2040513
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال