ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید سیروسی، غلامعلی حشمتی، عبدالرسول سلمان ماهینی، (1398). ارزیابی قابلیت طبیعت گردی مراتع با استفاده از مدل ارزیابی چند معیاره مبتنی بر منطق فازی (منطقه مورد مطالعه: مراتع منطقه حفاظت شده جهان نما)، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 26(2)، 367-378. magiran.com/p2040515
Hamid Siroosi, Gholamali Heshmati, Abdolrasool Salman Mahini, (2019). Suitability analysis for Eco-tourism in rangelands using Fuzzy logic based multi-criteria model (case study: rangeland of Jahan Nama Protected Area), Iranian Journal of Range and Desert Research, 26(2), 367-378. magiran.com/p2040515
حمید سیروسی، غلامعلی حشمتی، عبدالرسول سلمان ماهینی، ارزیابی قابلیت طبیعت گردی مراتع با استفاده از مدل ارزیابی چند معیاره مبتنی بر منطق فازی (منطقه مورد مطالعه: مراتع منطقه حفاظت شده جهان نما). فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 1398؛ 26(2): 367-378. magiran.com/p2040515
Hamid Siroosi, Gholamali Heshmati, Abdolrasool Salman Mahini, Suitability analysis for Eco-tourism in rangelands using Fuzzy logic based multi-criteria model (case study: rangeland of Jahan Nama Protected Area), Iranian Journal of Range and Desert Research, 2019; 26(2): 367-378. magiran.com/p2040515
حمید سیروسی، غلامعلی حشمتی، عبدالرسول سلمان ماهینی، "ارزیابی قابلیت طبیعت گردی مراتع با استفاده از مدل ارزیابی چند معیاره مبتنی بر منطق فازی (منطقه مورد مطالعه: مراتع منطقه حفاظت شده جهان نما)"، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران 26، شماره 2 (1398): 367-378. magiran.com/p2040515
Hamid Siroosi, Gholamali Heshmati, Abdolrasool Salman Mahini, "Suitability analysis for Eco-tourism in rangelands using Fuzzy logic based multi-criteria model (case study: rangeland of Jahan Nama Protected Area)", Iranian Journal of Range and Desert Research 26, no.2 (2019): 367-378. magiran.com/p2040515
حمید سیروسی، غلامعلی حشمتی، عبدالرسول سلمان ماهینی، (1398). 'ارزیابی قابلیت طبیعت گردی مراتع با استفاده از مدل ارزیابی چند معیاره مبتنی بر منطق فازی (منطقه مورد مطالعه: مراتع منطقه حفاظت شده جهان نما)'، فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 26(2)، صص.367-378. magiran.com/p2040515
Hamid Siroosi, Gholamali Heshmati, Abdolrasool Salman Mahini, (2019). 'Suitability analysis for Eco-tourism in rangelands using Fuzzy logic based multi-criteria model (case study: rangeland of Jahan Nama Protected Area)', Iranian Journal of Range and Desert Research, 26(2), pp.367-378. magiran.com/p2040515
حمید سیروسی؛ غلامعلی حشمتی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی. "ارزیابی قابلیت طبیعت گردی مراتع با استفاده از مدل ارزیابی چند معیاره مبتنی بر منطق فازی (منطقه مورد مطالعه: مراتع منطقه حفاظت شده جهان نما)". فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، 26 ،2 ، 1398، 367-378. magiran.com/p2040515
Hamid Siroosi; Gholamali Heshmati; Abdolrasool Salman Mahini. "Suitability analysis for Eco-tourism in rangelands using Fuzzy logic based multi-criteria model (case study: rangeland of Jahan Nama Protected Area)", Iranian Journal of Range and Desert Research, 26, 2, 2019, 367-378. magiran.com/p2040515
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال