ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد امین صلواتیان، محمد طالبی، حسین حسن زاده، (1398). اقتضائات شرعی ضمانت سپرده ها در بانکداری ایران مبتنی فقه امامیه، فصلنامه اقتصاد اسلامی، 19(75)، 139-168. magiran.com/p2040540
Mohammad Amin Salavatian , Mohammad Talebi, Hosein Hasanzadeh, (2019). Sharia requirement of deposit guarantee in Iran free usury banking based on Imamiah jurisprudence, Islamic Economy, 19(75), 139-168. magiran.com/p2040540
محمد امین صلواتیان، محمد طالبی، حسین حسن زاده، اقتضائات شرعی ضمانت سپرده ها در بانکداری ایران مبتنی فقه امامیه. فصلنامه اقتصاد اسلامی، 1398؛ 19(75): 139-168. magiran.com/p2040540
Mohammad Amin Salavatian , Mohammad Talebi, Hosein Hasanzadeh, Sharia requirement of deposit guarantee in Iran free usury banking based on Imamiah jurisprudence, Islamic Economy, 2019; 19(75): 139-168. magiran.com/p2040540
محمد امین صلواتیان، محمد طالبی، حسین حسن زاده، "اقتضائات شرعی ضمانت سپرده ها در بانکداری ایران مبتنی فقه امامیه"، فصلنامه اقتصاد اسلامی 19، شماره 75 (1398): 139-168. magiran.com/p2040540
Mohammad Amin Salavatian , Mohammad Talebi, Hosein Hasanzadeh, "Sharia requirement of deposit guarantee in Iran free usury banking based on Imamiah jurisprudence", Islamic Economy 19, no.75 (2019): 139-168. magiran.com/p2040540
محمد امین صلواتیان، محمد طالبی، حسین حسن زاده، (1398). 'اقتضائات شرعی ضمانت سپرده ها در بانکداری ایران مبتنی فقه امامیه'، فصلنامه اقتصاد اسلامی، 19(75)، صص.139-168. magiran.com/p2040540
Mohammad Amin Salavatian , Mohammad Talebi, Hosein Hasanzadeh, (2019). 'Sharia requirement of deposit guarantee in Iran free usury banking based on Imamiah jurisprudence', Islamic Economy, 19(75), pp.139-168. magiran.com/p2040540
محمد امین صلواتیان؛ محمد طالبی؛ حسین حسن زاده. "اقتضائات شرعی ضمانت سپرده ها در بانکداری ایران مبتنی فقه امامیه". فصلنامه اقتصاد اسلامی، 19 ،75 ، 1398، 139-168. magiran.com/p2040540
Mohammad Amin Salavatian ; Mohammad Talebi; Hosein Hasanzadeh. "Sharia requirement of deposit guarantee in Iran free usury banking based on Imamiah jurisprudence", Islamic Economy, 19, 75, 2019, 139-168. magiran.com/p2040540
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال