ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راحله دولگری، رامین امیرساسان، جواد وکیلی، (1398). تاثیرتمرینات پیلاتس با و بدون مکمل سازی زردچوبه بر کلوتو سرمی و کیفیت زندگی در زنان یائسه دارای اضافه وزن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی، دو ماهنامه دانشور پزشکی، 27(142)، 1-8. magiran.com/p2040548
Rahele Dolgari, Ramin Amirsasan, Javad Vakili, (2019). Effects of Pilates training with and without turmeric supplementation on serum Klotho and quality of life in post-menopausal overweight women: A randomized clinical trial, Daneshvar Medicine, 27(142), 1-8. magiran.com/p2040548
راحله دولگری، رامین امیرساسان، جواد وکیلی، تاثیرتمرینات پیلاتس با و بدون مکمل سازی زردچوبه بر کلوتو سرمی و کیفیت زندگی در زنان یائسه دارای اضافه وزن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی. دو ماهنامه دانشور پزشکی، 1398؛ 27(142): 1-8. magiran.com/p2040548
Rahele Dolgari, Ramin Amirsasan, Javad Vakili, Effects of Pilates training with and without turmeric supplementation on serum Klotho and quality of life in post-menopausal overweight women: A randomized clinical trial, Daneshvar Medicine, 2019; 27(142): 1-8. magiran.com/p2040548
راحله دولگری، رامین امیرساسان، جواد وکیلی، "تاثیرتمرینات پیلاتس با و بدون مکمل سازی زردچوبه بر کلوتو سرمی و کیفیت زندگی در زنان یائسه دارای اضافه وزن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی"، دو ماهنامه دانشور پزشکی 27، شماره 142 (1398): 1-8. magiran.com/p2040548
Rahele Dolgari, Ramin Amirsasan, Javad Vakili, "Effects of Pilates training with and without turmeric supplementation on serum Klotho and quality of life in post-menopausal overweight women: A randomized clinical trial", Daneshvar Medicine 27, no.142 (2019): 1-8. magiran.com/p2040548
راحله دولگری، رامین امیرساسان، جواد وکیلی، (1398). 'تاثیرتمرینات پیلاتس با و بدون مکمل سازی زردچوبه بر کلوتو سرمی و کیفیت زندگی در زنان یائسه دارای اضافه وزن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی'، دو ماهنامه دانشور پزشکی، 27(142)، صص.1-8. magiran.com/p2040548
Rahele Dolgari, Ramin Amirsasan, Javad Vakili, (2019). 'Effects of Pilates training with and without turmeric supplementation on serum Klotho and quality of life in post-menopausal overweight women: A randomized clinical trial', Daneshvar Medicine, 27(142), pp.1-8. magiran.com/p2040548
راحله دولگری؛ رامین امیرساسان؛ جواد وکیلی. "تاثیرتمرینات پیلاتس با و بدون مکمل سازی زردچوبه بر کلوتو سرمی و کیفیت زندگی در زنان یائسه دارای اضافه وزن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی". دو ماهنامه دانشور پزشکی، 27 ،142 ، 1398، 1-8. magiran.com/p2040548
Rahele Dolgari; Ramin Amirsasan; Javad Vakili. "Effects of Pilates training with and without turmeric supplementation on serum Klotho and quality of life in post-menopausal overweight women: A randomized clinical trial", Daneshvar Medicine, 27, 142, 2019, 1-8. magiran.com/p2040548
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال