ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا زنگی آبادی، شاهرخ نویدپور، حسین ذولفقاریان، محمد اسلام پناه، غلام حسن واعظی، (1398). بررسی تداخل اثر سم عقرب مزوبوتوس اپیوس و داروی سیکلوسپورین در مکانیسم های بیوشیمیایی و هیستولوژی در بافت پارانشیم کبد و کلیه موش سوری، دو ماهنامه دانشور پزشکی، 27(142)، 49-58. magiran.com/p2040553
Sara Zangiabadi, Shahrokh Navidpour, Hossein Zolfagharian, Mohammad Eslampanah, Gholamhassan Vaezi, (2019). Evaluation of the interference effect of cyclosporine and Mesobut scorpion venom on some biochemical and histological parameters in parenchymal tissue of liver and kidney of male mice, Daneshvar Medicine, 27(142), 49-58. magiran.com/p2040553
سارا زنگی آبادی، شاهرخ نویدپور، حسین ذولفقاریان، محمد اسلام پناه، غلام حسن واعظی، بررسی تداخل اثر سم عقرب مزوبوتوس اپیوس و داروی سیکلوسپورین در مکانیسم های بیوشیمیایی و هیستولوژی در بافت پارانشیم کبد و کلیه موش سوری. دو ماهنامه دانشور پزشکی، 1398؛ 27(142): 49-58. magiran.com/p2040553
Sara Zangiabadi, Shahrokh Navidpour, Hossein Zolfagharian, Mohammad Eslampanah, Gholamhassan Vaezi, Evaluation of the interference effect of cyclosporine and Mesobut scorpion venom on some biochemical and histological parameters in parenchymal tissue of liver and kidney of male mice, Daneshvar Medicine, 2019; 27(142): 49-58. magiran.com/p2040553
سارا زنگی آبادی، شاهرخ نویدپور، حسین ذولفقاریان، محمد اسلام پناه، غلام حسن واعظی، "بررسی تداخل اثر سم عقرب مزوبوتوس اپیوس و داروی سیکلوسپورین در مکانیسم های بیوشیمیایی و هیستولوژی در بافت پارانشیم کبد و کلیه موش سوری"، دو ماهنامه دانشور پزشکی 27، شماره 142 (1398): 49-58. magiran.com/p2040553
Sara Zangiabadi, Shahrokh Navidpour, Hossein Zolfagharian, Mohammad Eslampanah, Gholamhassan Vaezi, "Evaluation of the interference effect of cyclosporine and Mesobut scorpion venom on some biochemical and histological parameters in parenchymal tissue of liver and kidney of male mice", Daneshvar Medicine 27, no.142 (2019): 49-58. magiran.com/p2040553
سارا زنگی آبادی، شاهرخ نویدپور، حسین ذولفقاریان، محمد اسلام پناه، غلام حسن واعظی، (1398). 'بررسی تداخل اثر سم عقرب مزوبوتوس اپیوس و داروی سیکلوسپورین در مکانیسم های بیوشیمیایی و هیستولوژی در بافت پارانشیم کبد و کلیه موش سوری'، دو ماهنامه دانشور پزشکی، 27(142)، صص.49-58. magiran.com/p2040553
Sara Zangiabadi, Shahrokh Navidpour, Hossein Zolfagharian, Mohammad Eslampanah, Gholamhassan Vaezi, (2019). 'Evaluation of the interference effect of cyclosporine and Mesobut scorpion venom on some biochemical and histological parameters in parenchymal tissue of liver and kidney of male mice', Daneshvar Medicine, 27(142), pp.49-58. magiran.com/p2040553
سارا زنگی آبادی؛ شاهرخ نویدپور؛ حسین ذولفقاریان؛ محمد اسلام پناه؛ غلام حسن واعظی. "بررسی تداخل اثر سم عقرب مزوبوتوس اپیوس و داروی سیکلوسپورین در مکانیسم های بیوشیمیایی و هیستولوژی در بافت پارانشیم کبد و کلیه موش سوری". دو ماهنامه دانشور پزشکی، 27 ،142 ، 1398، 49-58. magiran.com/p2040553
Sara Zangiabadi; Shahrokh Navidpour; Hossein Zolfagharian; Mohammad Eslampanah; Gholamhassan Vaezi. "Evaluation of the interference effect of cyclosporine and Mesobut scorpion venom on some biochemical and histological parameters in parenchymal tissue of liver and kidney of male mice", Daneshvar Medicine, 27, 142, 2019, 49-58. magiran.com/p2040553
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال