ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Vajihe Taghdiri, Javad Verdi, Somayeh Ebrahimi, Javad Mowla, Mohammad Ali Atlasi, Tahereh Mazoochi, Elahe Valipour, Shilan Shafiei, Jafar Ai , Hamid Reza Banafshe , (2019). Endometrial Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosome Promote Endothelial Cell Angiogenesis in a Dose Dependent Manner: A New Perspective on Regenerative Medicine and Cell-Free Therapy, Archives of Neuroscience, 6(4), 11. magiran.com/p2040575
Vajihe Taghdiri, Javad Verdi, Somayeh Ebrahimi, Javad Mowla, Mohammad Ali Atlasi, Tahereh Mazoochi, Elahe Valipour, Shilan Shafiei, Jafar Ai , Hamid Reza Banafshe , Endometrial Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosome Promote Endothelial Cell Angiogenesis in a Dose Dependent Manner: A New Perspective on Regenerative Medicine and Cell-Free Therapy, Archives of Neuroscience, 2019; 6(4): 11. magiran.com/p2040575
Vajihe Taghdiri, Javad Verdi, Somayeh Ebrahimi, Javad Mowla, Mohammad Ali Atlasi, Tahereh Mazoochi, Elahe Valipour, Shilan Shafiei, Jafar Ai , Hamid Reza Banafshe , "Endometrial Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosome Promote Endothelial Cell Angiogenesis in a Dose Dependent Manner: A New Perspective on Regenerative Medicine and Cell-Free Therapy", Archives of Neuroscience 6, no.4 (2019): 11. magiran.com/p2040575
Vajihe Taghdiri, Javad Verdi, Somayeh Ebrahimi, Javad Mowla, Mohammad Ali Atlasi, Tahereh Mazoochi, Elahe Valipour, Shilan Shafiei, Jafar Ai , Hamid Reza Banafshe , (2019). 'Endometrial Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosome Promote Endothelial Cell Angiogenesis in a Dose Dependent Manner: A New Perspective on Regenerative Medicine and Cell-Free Therapy', Archives of Neuroscience, 6(4), pp.11. magiran.com/p2040575
Vajihe Taghdiri; Javad Verdi; Somayeh Ebrahimi; Javad Mowla; Mohammad Ali Atlasi; Tahereh Mazoochi; Elahe Valipour; Shilan Shafiei; Jafar Ai ; Hamid Reza Banafshe . "Endometrial Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosome Promote Endothelial Cell Angiogenesis in a Dose Dependent Manner: A New Perspective on Regenerative Medicine and Cell-Free Therapy", Archives of Neuroscience, 6, 4, 2019, 11. magiran.com/p2040575
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال