ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده مهدیه نماینده، سیده سارا موسوی، مینا عربیان، جواد خیراندیش، حبیب دهقانی اشکذری، (1398). اثر بخشی اضافه وزن و چاقی در سرطان پستان: نامه ای به سردبیر، مجله تحقیقات سلامت، 8(3)، 129-130. magiran.com/p2040616
Seyedeh Mahdieh Namayandeh, Seyedeh Sara Mousavi, Mina Arabian, Javad Kheirandish, Habib Dehghani Ashkezari, (2019). Overweight and Obesity Reduction Efficacy in Breast Cancer: A Letter to the Editor, Journal of Community Health Research, 8(3), 129-130. magiran.com/p2040616
سیده مهدیه نماینده، سیده سارا موسوی، مینا عربیان، جواد خیراندیش، حبیب دهقانی اشکذری، اثر بخشی اضافه وزن و چاقی در سرطان پستان: نامه ای به سردبیر. مجله تحقیقات سلامت، 1398؛ 8(3): 129-130. magiran.com/p2040616
Seyedeh Mahdieh Namayandeh, Seyedeh Sara Mousavi, Mina Arabian, Javad Kheirandish, Habib Dehghani Ashkezari, Overweight and Obesity Reduction Efficacy in Breast Cancer: A Letter to the Editor, Journal of Community Health Research, 2019; 8(3): 129-130. magiran.com/p2040616
سیده مهدیه نماینده، سیده سارا موسوی، مینا عربیان، جواد خیراندیش، حبیب دهقانی اشکذری، "اثر بخشی اضافه وزن و چاقی در سرطان پستان: نامه ای به سردبیر"، مجله تحقیقات سلامت 8، شماره 3 (1398): 129-130. magiran.com/p2040616
Seyedeh Mahdieh Namayandeh, Seyedeh Sara Mousavi, Mina Arabian, Javad Kheirandish, Habib Dehghani Ashkezari, "Overweight and Obesity Reduction Efficacy in Breast Cancer: A Letter to the Editor", Journal of Community Health Research 8, no.3 (2019): 129-130. magiran.com/p2040616
سیده مهدیه نماینده، سیده سارا موسوی، مینا عربیان، جواد خیراندیش، حبیب دهقانی اشکذری، (1398). 'اثر بخشی اضافه وزن و چاقی در سرطان پستان: نامه ای به سردبیر'، مجله تحقیقات سلامت، 8(3)، صص.129-130. magiran.com/p2040616
Seyedeh Mahdieh Namayandeh, Seyedeh Sara Mousavi, Mina Arabian, Javad Kheirandish, Habib Dehghani Ashkezari, (2019). 'Overweight and Obesity Reduction Efficacy in Breast Cancer: A Letter to the Editor', Journal of Community Health Research, 8(3), pp.129-130. magiran.com/p2040616
سیده مهدیه نماینده؛ سیده سارا موسوی؛ مینا عربیان؛ جواد خیراندیش؛ حبیب دهقانی اشکذری. "اثر بخشی اضافه وزن و چاقی در سرطان پستان: نامه ای به سردبیر". مجله تحقیقات سلامت، 8 ،3 ، 1398، 129-130. magiran.com/p2040616
Seyedeh Mahdieh Namayandeh; Seyedeh Sara Mousavi; Mina Arabian; Javad Kheirandish; Habib Dehghani Ashkezari. "Overweight and Obesity Reduction Efficacy in Breast Cancer: A Letter to the Editor", Journal of Community Health Research, 8, 3, 2019, 129-130. magiran.com/p2040616
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال