ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن پاکدامن، مجید ساری، راضیه منتظرالفرج، حسین فلاح زاده، (1398). الگوی مدیریت مشارکت خیرین سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مجله تحقیقات سلامت، 8(3)، 164-176. magiran.com/p2040621
Mohsen Pakdaman, Majid Sari, Razieh Montazeralfaraj, Hossein Fallahzadeh, (2019). Management Pattern of Health Benefactors’ collaboration in Medical Sciences Universities of Iran, Journal of Community Health Research, 8(3), 164-176. magiran.com/p2040621
محسن پاکدامن، مجید ساری، راضیه منتظرالفرج، حسین فلاح زاده، الگوی مدیریت مشارکت خیرین سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور. مجله تحقیقات سلامت، 1398؛ 8(3): 164-176. magiran.com/p2040621
Mohsen Pakdaman, Majid Sari, Razieh Montazeralfaraj, Hossein Fallahzadeh, Management Pattern of Health Benefactors’ collaboration in Medical Sciences Universities of Iran, Journal of Community Health Research, 2019; 8(3): 164-176. magiran.com/p2040621
محسن پاکدامن، مجید ساری، راضیه منتظرالفرج، حسین فلاح زاده، "الگوی مدیریت مشارکت خیرین سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور"، مجله تحقیقات سلامت 8، شماره 3 (1398): 164-176. magiran.com/p2040621
Mohsen Pakdaman, Majid Sari, Razieh Montazeralfaraj, Hossein Fallahzadeh, "Management Pattern of Health Benefactors’ collaboration in Medical Sciences Universities of Iran", Journal of Community Health Research 8, no.3 (2019): 164-176. magiran.com/p2040621
محسن پاکدامن، مجید ساری، راضیه منتظرالفرج، حسین فلاح زاده، (1398). 'الگوی مدیریت مشارکت خیرین سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور'، مجله تحقیقات سلامت، 8(3)، صص.164-176. magiran.com/p2040621
Mohsen Pakdaman, Majid Sari, Razieh Montazeralfaraj, Hossein Fallahzadeh, (2019). 'Management Pattern of Health Benefactors’ collaboration in Medical Sciences Universities of Iran', Journal of Community Health Research, 8(3), pp.164-176. magiran.com/p2040621
محسن پاکدامن؛ مجید ساری؛ راضیه منتظرالفرج؛ حسین فلاح زاده. "الگوی مدیریت مشارکت خیرین سلامت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور". مجله تحقیقات سلامت، 8 ،3 ، 1398، 164-176. magiran.com/p2040621
Mohsen Pakdaman; Majid Sari; Razieh Montazeralfaraj; Hossein Fallahzadeh. "Management Pattern of Health Benefactors’ collaboration in Medical Sciences Universities of Iran", Journal of Community Health Research, 8, 3, 2019, 164-176. magiran.com/p2040621
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال