ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلام حسین حلوانی، رضا جعفری ندوشن، الهام حلوانی، ویدا سادات انوشه، (1398). ارزیابی علائم تنفسی و اختلالات عملکرد ریه در کشاورزان و غیر کشاورزان شهر یزد، مجله تحقیقات سلامت، 8(3)، 177-185. magiran.com/p2040622
Gholam Hossein Halvani, Reza Jafari Nodoushan, Elham Halvani, Vida Sadat Anoosheh, (2019). Evaluation of respiratory symptoms and lung function disorders of farmers in Yazd Province, Journal of Community Health Research, 8(3), 177-185. magiran.com/p2040622
غلام حسین حلوانی، رضا جعفری ندوشن، الهام حلوانی، ویدا سادات انوشه، ارزیابی علائم تنفسی و اختلالات عملکرد ریه در کشاورزان و غیر کشاورزان شهر یزد. مجله تحقیقات سلامت، 1398؛ 8(3): 177-185. magiran.com/p2040622
Gholam Hossein Halvani, Reza Jafari Nodoushan, Elham Halvani, Vida Sadat Anoosheh, Evaluation of respiratory symptoms and lung function disorders of farmers in Yazd Province, Journal of Community Health Research, 2019; 8(3): 177-185. magiran.com/p2040622
غلام حسین حلوانی، رضا جعفری ندوشن، الهام حلوانی، ویدا سادات انوشه، "ارزیابی علائم تنفسی و اختلالات عملکرد ریه در کشاورزان و غیر کشاورزان شهر یزد"، مجله تحقیقات سلامت 8، شماره 3 (1398): 177-185. magiran.com/p2040622
Gholam Hossein Halvani, Reza Jafari Nodoushan, Elham Halvani, Vida Sadat Anoosheh, "Evaluation of respiratory symptoms and lung function disorders of farmers in Yazd Province", Journal of Community Health Research 8, no.3 (2019): 177-185. magiran.com/p2040622
غلام حسین حلوانی، رضا جعفری ندوشن، الهام حلوانی، ویدا سادات انوشه، (1398). 'ارزیابی علائم تنفسی و اختلالات عملکرد ریه در کشاورزان و غیر کشاورزان شهر یزد'، مجله تحقیقات سلامت، 8(3)، صص.177-185. magiran.com/p2040622
Gholam Hossein Halvani, Reza Jafari Nodoushan, Elham Halvani, Vida Sadat Anoosheh, (2019). 'Evaluation of respiratory symptoms and lung function disorders of farmers in Yazd Province', Journal of Community Health Research, 8(3), pp.177-185. magiran.com/p2040622
غلام حسین حلوانی؛ رضا جعفری ندوشن؛ الهام حلوانی؛ ویدا سادات انوشه. "ارزیابی علائم تنفسی و اختلالات عملکرد ریه در کشاورزان و غیر کشاورزان شهر یزد". مجله تحقیقات سلامت، 8 ،3 ، 1398، 177-185. magiran.com/p2040622
Gholam Hossein Halvani; Reza Jafari Nodoushan; Elham Halvani; Vida Sadat Anoosheh. "Evaluation of respiratory symptoms and lung function disorders of farmers in Yazd Province", Journal of Community Health Research, 8, 3, 2019, 177-185. magiran.com/p2040622
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال