ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جعفر ترک زاده، رحمت الله مرزوقی، مهدی محمدی، حبیب احمدی، ناصر جوکار، (1398). تدوین برنامه درسی آموزش سواد رسانه ای در راستای بسط امنیت اجتماعی:یک مطالعه کیفی، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10(2)، 113-132. magiran.com/p2040677
J Torkzadeh, R Marzughi, M Mohammadi, H Ahmadi, N Joukar, (2019). Developing a curriculum for media literacy education in order to enhance discipline and social security: a qualitative study., Journal of New Approaches in Educational Administration, 10(2), 113-132. magiran.com/p2040677
جعفر ترک زاده، رحمت الله مرزوقی، مهدی محمدی، حبیب احمدی، ناصر جوکار، تدوین برنامه درسی آموزش سواد رسانه ای در راستای بسط امنیت اجتماعی:یک مطالعه کیفی. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1398؛ 10(2): 113-132. magiran.com/p2040677
J Torkzadeh, R Marzughi, M Mohammadi, H Ahmadi, N Joukar, Developing a curriculum for media literacy education in order to enhance discipline and social security: a qualitative study., Journal of New Approaches in Educational Administration, 2019; 10(2): 113-132. magiran.com/p2040677
جعفر ترک زاده، رحمت الله مرزوقی، مهدی محمدی، حبیب احمدی، ناصر جوکار، "تدوین برنامه درسی آموزش سواد رسانه ای در راستای بسط امنیت اجتماعی:یک مطالعه کیفی"، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 10، شماره 2 (1398): 113-132. magiran.com/p2040677
J Torkzadeh, R Marzughi, M Mohammadi, H Ahmadi, N Joukar, "Developing a curriculum for media literacy education in order to enhance discipline and social security: a qualitative study.", Journal of New Approaches in Educational Administration 10, no.2 (2019): 113-132. magiran.com/p2040677
جعفر ترک زاده، رحمت الله مرزوقی، مهدی محمدی، حبیب احمدی، ناصر جوکار، (1398). 'تدوین برنامه درسی آموزش سواد رسانه ای در راستای بسط امنیت اجتماعی:یک مطالعه کیفی'، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10(2)، صص.113-132. magiran.com/p2040677
J Torkzadeh, R Marzughi, M Mohammadi, H Ahmadi, N Joukar, (2019). 'Developing a curriculum for media literacy education in order to enhance discipline and social security: a qualitative study.', Journal of New Approaches in Educational Administration, 10(2), pp.113-132. magiran.com/p2040677
جعفر ترک زاده؛ رحمت الله مرزوقی؛ مهدی محمدی؛ حبیب احمدی؛ ناصر جوکار. "تدوین برنامه درسی آموزش سواد رسانه ای در راستای بسط امنیت اجتماعی:یک مطالعه کیفی". فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10 ،2 ، 1398، 113-132. magiran.com/p2040677
J Torkzadeh; R Marzughi; M Mohammadi; H Ahmadi; N Joukar. "Developing a curriculum for media literacy education in order to enhance discipline and social security: a qualitative study.", Journal of New Approaches in Educational Administration, 10, 2, 2019, 113-132. magiran.com/p2040677
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال