ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه احمدبیگی، قدسی احقر، محسن ایمانی نایینی، (1398). طراحی و اعتباریابی الگوی تفکر انتقادی و اثربخشی آن بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10(2)، 285-308. magiran.com/p2040684
F Ahmadbeigi, GH Ahghar, Mohsen Iimani naeini, (2019). Designing and validation of critical thinking model and its effectiveness on cooperative learning in Students of Islamic Azad University, North Tehran Branch, Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, 10(2), 285-308. magiran.com/p2040684
فاطمه احمدبیگی، قدسی احقر، محسن ایمانی نایینی، طراحی و اعتباریابی الگوی تفکر انتقادی و اثربخشی آن بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال. فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 1398؛ 10(2): 285-308. magiran.com/p2040684
F Ahmadbeigi, GH Ahghar, Mohsen Iimani naeini, Designing and validation of critical thinking model and its effectiveness on cooperative learning in Students of Islamic Azad University, North Tehran Branch, Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, 2019; 10(2): 285-308. magiran.com/p2040684
فاطمه احمدبیگی، قدسی احقر، محسن ایمانی نایینی، "طراحی و اعتباریابی الگوی تفکر انتقادی و اثربخشی آن بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال"، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی 10، شماره 2 (1398): 285-308. magiran.com/p2040684
F Ahmadbeigi, GH Ahghar, Mohsen Iimani naeini, "Designing and validation of critical thinking model and its effectiveness on cooperative learning in Students of Islamic Azad University, North Tehran Branch", Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration 10, no.2 (2019): 285-308. magiran.com/p2040684
فاطمه احمدبیگی، قدسی احقر، محسن ایمانی نایینی، (1398). 'طراحی و اعتباریابی الگوی تفکر انتقادی و اثربخشی آن بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال'، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10(2)، صص.285-308. magiran.com/p2040684
F Ahmadbeigi, GH Ahghar, Mohsen Iimani naeini, (2019). 'Designing and validation of critical thinking model and its effectiveness on cooperative learning in Students of Islamic Azad University, North Tehran Branch', Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, 10(2), pp.285-308. magiran.com/p2040684
فاطمه احمدبیگی؛ قدسی احقر؛ محسن ایمانی نایینی. "طراحی و اعتباریابی الگوی تفکر انتقادی و اثربخشی آن بر یادگیری مشارکتی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال". فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 10 ،2 ، 1398، 285-308. magiran.com/p2040684
F Ahmadbeigi; GH Ahghar; Mohsen Iimani naeini. "Designing and validation of critical thinking model and its effectiveness on cooperative learning in Students of Islamic Azad University, North Tehran Branch", Quarterly Journal of New Approaches in Educational Administration, 10, 2, 2019, 285-308. magiran.com/p2040684
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال